Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. júna 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Ordinario di Verona – Taliansko) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa

(vec C-75/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Alternatívne riešenie sporov (ARS) – Smernica 2008/52/ES – Smernica 2013/11/EÚ – Článok 3 ods. 2 – Odpor podaný spotrebiteľmi v rámci konania o platobnom rozkaze, ktoré začalo na návrh úverovej inštitúcie – Právo na prístup k spravodlivosti – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca povinné využitie mediácie – Povinné zastúpenie advokátom – Podmienka prípustnosti žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Ordinario di Verona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Žalovaná: Banco Popolare – Società Cooperativa

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov), sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá stanovuje využitie mediácie pri sporoch uvedených v článku 2 ods. 1 tejto smernice ako podmienku prípustnosti žaloby týkajúcej sa týchto sporov, pokiaľ takáto požiadavka nebráni účastníkom vo výkone ich práva na prístup k súdnemu systému.

Naproti tomu sa uvedená smernica musí vykladať v tom zmysle, že bráni takým vnútroštátnym právnym predpisom, o aké ide vo veci samej, ktoré stanovujú, že v rámci takej mediácie musia byť spotrebitelia zastúpení advokátom a že svoju účasť na mediácii môžu ukončiť len v prípade, že preukážu existenciu oprávneného dôvodu na podporu tohto rozhodnutia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 156, 2.5.2016.