Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 15. maj 2017 – Bernhard Schloesser og Petra Noll mod Société Air France SA

(Sag C-255/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bernhard Schloesser og Petra Noll

Sagsøgt: Société Air France SA

Præjudicielt spørgsmål

Har retten på det endelige bestemmelsessted kompetence i en sag, som støttes på forordning nr. 261/2004 1 , og hvori der er nedlagt påstand om, at et luftfartsselskab skal betale en kompensation, når der på grundlag af en aftale, som er indgået med det transporterende luftfartsselskab, er tale om en forbindelse bestående af to delstrækninger, hvor passageren skal skifte fly, og der opstår en stor forsinkelse på den første delstrækning?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) - Erklæring fra Kommissionen (EUT L 46, s. 1).