Language of document :

Överklagande ingett den 15 juli 2017 av Meta Group Srl av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 4 maj 2017 i mål T-744/14, Meta Group  mot kommissionen

(Mål C-428/17 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Meta Group Srl (ombud: A. Formica, avvocato)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska :

Upphäva och/eller ändra dom av den 4 mars 2017, Meta Group/kommissionen, T-744/14, då den är behäftad med en felaktig rättstillämpning och dessutom ogrundad.

Följaktligen fastställa att kommissionen åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter enligt avtal om subvention FP5-6 och CIP för ett sammanlagt belopp om 566 377,63 euro i form av subventioner som ska, men inte har betalats ut, samt fastställa att de kompensationer som genomförts i förhållande till klagandens fordringar är rättsstridiga.

Förplikta kommissionen att betala nämnda belopp om 566 377,63 euro till klaganden, jämte dröjsmålsränta och uppräkning av penningvärdet och

Förplikta kommissionen att ersätta den skada som klaganden har förorsakats med ett totalt belopp om 815 000 euro eller med ett högre belopp som domstolen fastställer efter detta förfarande, samt att ersätta den ytterligare skada som är resultatet av de ovannämnda kompensationernas rättsstridighet.

Grunder och huvudargument

1. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artiklarna 1134 och 1135 i den belgiska civillagen avseende avtals bindande verkan och skyldigheten att fullgöra avtal i god tro. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artiklarna 1156, 1157 och 1161 i belgiska civillagen avseende tolkning av avtal. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av unionsrättsliga principer om avtals bindande verkan, fullgörelse och tolkning i god tro av avtal, samt rättssäkerhet.

Genom att talan inte bifalls på den tredje grunden innebär den överklagade domen ett åsidosättande av den belgiska civillagen och unionsrätten om avtals bindande verkan. I nämnda dom tillerkänns nämligen inte avtalsklausulen på sidan 47 i tilläggsavtalet till Ecolink+ avtalet bindande verkan mellan parterna. Vidare godtas inte i nämnda dom att hänvisningen till den metod som bilagts avtalet inte utgör en hänvisning till den metod som META föreslagit och som tillställdes kommissionen den 21 december 2009.

II. . Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artikel II.20 i FP6 guiden. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artikel 179 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avseende gemenskapsprogram. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artiklarna 1134, 1135, 1156, 1157 och 1161 i den belgiska civillagen. Åsidosättande av den icke kontradiktoriska principen.

Genom att underkänna den fjärde och den femte grunden för talan innebär den överklagade domen ett åsidosättande av den icke kontradiktoriska principen, kriterierna i FP6 guiden och reglerna i den belgiska civillagen om att avtal ska fullgöras i god tro. Detta gäller i synnerhet genom att klausulerna i FP6 guiden inte tillerkänns bindande verkan, vilka klausuler föreskriver en sträng och bindande tillämpning på omständigheterna i det aktuella fallet, särskilt vad gäller kostnader för interna konsulter.

III. Åsidosättande av unionsrättsliga processuella bestämmelser avseende rätten till försvar liksom av den kontradiktoriska principen. Åsidosättande av artikel 64 i rättegångsreglerna. Fullständig avsaknad av motivering beträffande en för målet väsentlig fråga.

Genom att underkänna de två första grunderna som åberopats till stöd för talan innebär den överklagade domen ett åsidosättande av de unionsrättsliga principerna om strikt iakttagande av den kontradiktoriska principen och av rätten till försvar, samt av artikel 64 i rättegångsreglerna. Detta genom att tribunalen underlåter att pröva klagandens rättsliga argument i sitt yttrande över den handling som benämns ”bilaga E.4”, som kommissionen inkom med först vid förhandlingen, och genom att utan någon som helst kritik godta motpartens påståenden och utan att lämna någon tillräcklig motivering av sina slutsatser.

IV. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes och av klusulerna i det sjunde ramavtalet. Uppenbart oriktig bedömning av en avgörande aspekt av de faktiska omständigheterna i målet.

Genom att underkänna de två första grunderna som åberopats till stöd för talan innebär den överklagade domen ett åsidosättande av vägledningen till det sjätte ramprogrammet och en missuppfattning av de faktiska omständigheterna i målet. Tribunalen gör härvid en felaktig och vilseledande beräkning av antalet arbetstimmar som lagts ner på avtalet avseende projektet Bridge, det vill säga med antagande av att den aktuella delägaren har arbetat åtta timmar varje dag varje månad enbart med de uppgifter som hänför sig till detta avtal.

V. Felaktig och/eller oriktig tillämpning av artiklarna 1134, 1135, 1156, 1157 och 1161 i den belgiska civillagen. Åsidosättande av den unionsrättsliga principen om berättigade förväntningar, då denna även är tillämplig såvitt gäller ett privat rättssubjekt som är part i ett avtal med ett offentligrättsligt rättssubjekt

Genom att underkänna den sjätte grunden som åberopats till stöd för talan innebär den överklagade domen ett åsidosättande av civilrättsliga regler om avtals bindande verkan samt av principen om att avtal ska fullgöras i god tro. I den överklagade domen erkänns nämligen inte att kommissionens handlande, som kulminerade i undertecknadet av tilläggsavtalet, har lett till berättigade förväntningar hos klaganden om att den metod klaganden hade föreslagit skulle godtas.

____________