Language of document :

Жалба, подадена на 26 юли 2017 г. от Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 16 май 2017 г. по дело T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Европейска централна банка

(Дело C-450/17 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (представители: A. Glos, T. Lübbig и M. Benzing, адвокати)

Други страна в производството: Европейска централна банка (ЕЦБ), Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на Общия съд от 16 май 2017 г. по дело T-122/15,

да се отмени решение на ЕЦБ от 5 януари 2015 г. (ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), като се разпореди запазване на последиците относно заместването на решение на ЕЦБ от 1 септември 2014 г. (ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1),

при условията на евентуалност, да се отмени посоченото решение на Общия съд и делото му бъде върнато за ново разглеждане,

да се осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание, изведено от нарушение на правото на Съюза с тълкуването и прилагането на член 6, параграф 4 от Регламента за ЕНМ1 и на член 70 от Рамковия регламент за ЕНМ2 .

Общият съд е направил неправилно тълкуване на релевантните разпоредби на член 6, параграф 4, втора алинея от Регламента за ЕНМ във връзка с член 70, параграф 1 от Рамковия регламент за ЕНМ. Той неправилно стига до извода, че „особените обстоятелства“, които трябва да доведат до класирането на институция като по-малко значима, са налице само ако прекият надзор от националните органи позволява по-добре да се постигнат целите на Регламента за ЕНМ, отколкото прекият надзор на ЕЦБ. Общият съд основава тълкуването си само на английския текст на Регламента за ЕНМ и нарушава принципа, съгласно който текстовете на всички езици са еднакво обвързващи. Общият съд неправилно не тълкува нормите с оглед на правилото от по-висок ранг, каквото е принципът на пропорционалност, приложен към компетентността. Той неправилно отрича, че е налице явна грешка в преценката, допусната от ЕЦБ при анализа на положението, и не провежда по-задълбочена проверка, отколкото е провела ЕЦБ преди него, дали с оглед на специфичните фактически обстоятелства, изложени от жалбоподателя, той не трябва да бъде считан за по-малко значима институция поради „особени обстоятелства“ по смисъла на член 6, параграф 4, втора алинея от Регламента за ЕНМ във връзка с член 70, параграф 1 от Рамковия регламент за ЕНМ. По този начин Общият съд нарушава задължението си да извърши изчерпателна проверка на допуснатите в обжалваното решение грешки в преценката.

Второ основание: изопачаване на обжалваното решение и неправилна преценка на изискванията за мотивиране

Общият съд изопачава мотивите на обжалваното решени и замества със своите мотиви тези на ЕЦБ. Тъй като изопачава съдържанието на обжалваното решение, не установява, че ЕЦБ не отговаря на определените в правото на Съюза изисквания във връзка със задължението за мотивиране. Мотивите на обжалваното решение не са последователни и са вътрешно противоречиви.

Трето основание: Общият съд допуска процесуални нарушения, като се спира на аспекти, които не са предмет на производството

Решението на Общия съд нарушава правото на изслушване на жалбоподателя и принципа на състезателното начало. Мотивите на съдебното решение въвеждат съществени за изхода на спора аспекти, които не са били предмет на обсъждане в хода на производството пред съда.

____________

1     Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, стр. 63).

2     Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ОВ L 141, стр. 1).