Language of document :

Žalba koju je 26. srpnja 2017. podnio Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 16. svibnja 2017. u predmetu T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank protiv Europske središnje banke

(predmet C- P450/15 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (zastupnici: A. Glos, T. Lübbig i M. Benzing, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska središnja banka (ESB), Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda od 16. svibnja 2017. u predmetu T-122/15;

poništi odluku ESB-a od 5. siječnja 2015. (oznaka: ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) te naloži nastavak važenja zamjene odluke ESB-a od 1. rujna 2014. (oznaka: ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

podredno, ukine navedenu presudu Općeg suda i predmet vrati Općem sudu;

naloži ESB-u snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: povreda prava Unije pri tumačenju i primjeni članka 6. stavka 4. Uredbe br. 1024/20131 i članka 70. Okvirne uredbe o SSM-u2 .

Opći sud je pogrešno tumačio relevantne odredbe članka 6. stavka 4. podstavka 2. Uredbe br. 1024/2013 u vezi s člankom 70. stavkom 1. Okvirne uredbe o SSM-u. Pogrešno je došao do zaključka da „posebne okolnosti” koje dovode do razvrstavanja subjekta kao manje značajnog postoje samo kada se izravnim nadzorom nacionalnih tijela mogu bolje ostvariti ciljevi Okvirne uredbe o SSM-u nego izravnim nadzorom ESB-a. Opći sud svoje je tumačenje zasnovao isključivo na engleskoj inačici Okvirne uredbe o SSM-u te je time povrijedio načelo da su sve jezične inačice jednako pravno obvezujuće. Opći sud je pogreškom propustio tumačiti pravila pomoću više rangiranog pravnog pravila u obliku načela proporcionalnosti primijenjenog na nadležnost. Pogrešno je odbacio postojanje očite pogreške u ocjeni koju je napravio ESB prilikom analize činjeničnog stanja te nije dovoljno ispitao, kao ni ESB prije njega, treba li žalitelja, na temelju specifičnih i činjeničnih okolnosti koje je potonji iznio, razvrstati kao manje značajnog subjekta na temelju „posebnih okolnosti” prema članku 6. stavku 4. podstavku 2. Uredbe br. 1024/2013 u vezi s člankom 70. Uredbe o SSM-u. Opći sud je time povrijedio svoju obvezu sveobuhvatnog ispitivanja pobijane odluke u odnosu na pogreške u ocjeni.

Drugi žalbeni razlog: iskrivljavanje pobijane odluke i pogrešna ocjena zahtjeva koji se odnose na obrazlaganje

Opći sud je iskrivio obrazloženje pobijane odluke te je zamijenio obrazloženje ESB-a svojim vlastitom. Zbog iskrivljavanja sadržaja pobijane odluke, Opći sud je zanemario da isti ne ispunjava zahtjeve prava Unije u vezi s obvezom obrazlaganja: obrazloženje pobijane odluke je nelogično i proturječno samo sebi.

Treći žalbeni razlog: Opći sud je počinio povredu postupka iznošenjem aspekata koji predmet postupka

Presudom Općeg suda povrijeđeno je žaliteljevo pravo na saslušanje i načelo kontradiktornosti postupka. U obrazloženju presude se iznose razmatranja bitna za ishod spora koja nisu bila predmet rasprave u sudskom postupku.

____________

1 Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, str. 63.)

2     Uredba Europske središnje banke (EU) br. 468/2014 o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (SL L 141, str. 1.)