Language of document : ECLI:EU:C:2017:197

Cauza C398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

împotriva

Salvatore Manni

(cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione)

„Trimitere preliminară – Date cu caracter personal – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date – Directiva 95/46/CE – Articolul 6 alineatul (1) litera (e) – Date care trebuie publicate în registrul societăților – Prima directivă 68/151/CEE – Articolul 3 – Dizolvarea societății interesate – Limitarea accesului terților la aceste date”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 9 martie 2017

Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46 – Date cu caracter personal care trebuie publicate în registrul societăților în temeiul Directivei 68/151 – Dizolvarea societății interesate – Posibilitatea persoanelor fizice interesate de a solicita autorității însărcinate cu ținerea registrului, pe baza unei aprecieri de la caz la caz și cu titlu excepțional, limitarea accesului la datele care le privesc, înscrise în registrul menționat, la terții care justifică un interes special în consultarea lor – Condiții – Motive preponderente și legitime referitoare la situația specială a persoanelor fizice interesate – Expirarea unui termen suficient de lung după dizolvarea societății interesate – Existența sau inexistența în ordinea juridică națională a unei astfel de limitări a accesului decisă de fiecare stat membru

[Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 6 alin. (1) lit. (e), art. 12 lit. (b) și art. 14 alin. (1) lit. (a); Directiva 68/151 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58, art. 2 alin. (1) lit. (d) și (j) și art. 3]

Articolul 6 alineatul (1) litera (e), articolul 12 litera (b) și articolul 14 primul paragraf litera (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, coroborate cu articolul 3 din Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003, trebuie interpretate în sensul că, în stadiul actual al dreptului Uniunii, revine statelor membre sarcina de a stabili dacă persoanele fizice vizate la articolul 2 alineatul (1) literele (d) și (j) din această din urmă directivă pot să solicite autorității însărcinate cu ținerea registrului central, a registrului comerțului și, respectiv, a registrului societăților să verifice, pe baza unei aprecieri de la caz la caz, dacă se justifică în mod excepțional, pentru motive preponderente și legitime referitoare la situația lor specială, să se limiteze, la expirarea unui termen suficient de lung după dizolvarea societății interesate, accesul la datele cu caracter personal care le privesc, înscrise în acest registru, la terții care justifică un interes special în consultarea datelor respective.

(a se vedea punctul 64 și dispozitivul)