Language of document : ECLI:EU:C:2017:457

Дело C75/16

Livio Menini
и
Maria Antonia Rampanelli

срещу

Banco Popolare Società Cooperativa

(Преюдициално запитване,
отправено от Tribunale Ordinario di Verona)

„Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) — Директива 2008/52/ЕО — Директива 2013/11/ЕС — Член 3, параграф 2 — Възражение, подадено от потребители в рамките на заповедно производство, образувано по заявление на кредитна институция — Право на достъп до правосъдие — Национално законодателство, което предвижда задължително използване на процедура по медиация — Задължение за съдействие от адвокат — Условие за допустимост на иска или жалбата по съдебен ред“

Резюме — Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2017 г.

Защита на потребителите — Права на потребителите — Процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) — Директива 2013/11/ЕС — Национална правна уредба, която предвижда задължително използване на процедура по медиация като условие за допустимост на съдебния иск или жалба — Допустимост — Условие — Национална правна уредба, която предвижда, в рамките на процедура по медиация, задължение за потребителите да получат съдействие от адвокат и възможност да се оттеглят от процедурата само ако докажат наличието на основателна причина в подкрепа на това решение — Недопустимост

(член 2, параграф 1 от Директива 2013/11 на Европейския парламент и на Съвета)

Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда използването на процедура по медиация при споровете по член 2, параграф 1 от тази директива като условие за допустимост на съдебния иск или жалба във връзка с тези спорове, доколкото подобно изискване не възпрепятства страните да упражняват правото си на достъп до съдебната система.

Напротив, посочената директива трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че в рамките на такава медиация потребителите трябва да получат съдействие от адвокат и че те могат да се оттеглят от процедура по медиация само ако докажат наличието на основателна причина в подкрепа на това решение.

(вж. т. 71 и диспозитива)