Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien) den 8. juni 2017 – Fremoluc NV mod Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) m.fl., intervenient: Vlaams Gewest

(Sag C-343/17)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fremoluc NV

Sagsøgte: Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP), Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW), Christof De Knop, Valérie De Knop, Melissa De Knop, Joanna De Keersmaecker og Marie-Jeanne Thielemans

Intervenient: Vlaams Gewest

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 21, 45, 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 22 og 24 i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 1 fortolkes således, at de er til hinder for en ordning, i henhold til hvilken et offentligt organ kan udvikle grunde med henblik på at udbyde parceller og boliger til køb og leje på gunstige vilkår med forrang til personer, der har en stærk samfundsmæssig, økonomisk eller sociokulturel tilknytning til det område, hvor dette organ virker, og hvor der stilles indkomstkrav, som det store flertal af disse personer kan opfylde, såsom den ordning, der fremgår af

bekendtgørelse fra provinsrådet for Vlaams-Brabant af 25. februar 2014 af provinsreglementet om administrationen af Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest APB (agenturet for grund- og boligpolitik for Vlaams-Brabant - Vlabinvest APB) og dettes funktion

artikel 2/2 i den flamske regerings bekendtgørelse af 29. september 2006 om betingelserne for overdragelse af fast ejendom, som foretages af Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (det flamske selskab for sociale boliger) og de sociale boligselskaber til gennemførelse af Vlaamse Wooncode (den flamske boliglov) (samt til gennemførelse af artikel 17, stk. 2-6, i besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel) (den flamske regerings bekendtgørelse af 12. oktober 2007 om regulering af det sociale udlejningssystem til gennemførelse af kapitel VII i den flamske boliglov)?

____________

1     EUT 2004, L 158, s. 77.