Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 24 юли 2017 г. — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Дело C-443/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Abraxis Bioscience LLC

Ответник: Comptroller General of Patents

Преюдициален въпрос

Следва ли член 3, буква г) от Регламента относно СДЗ1 да се тълкува в смисъл, че допуска издаването на СДЗ, когато посоченото в член 3, буква б) разрешение за пускане на пазара е първото разрешение в обхвата на основния патент за пускане на пазара на продукта като лекарствен продукт и когато продуктът е нова форма на известна активна съставка?

____________

1 Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 2009 г., стр. 1).