Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(vec C-443/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Abraxis Bioscience LLC

Odporca: Comptroller General of Patents

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 písm. d) nariadenia o DOO1 vykladať v tom zmysle, že umožňuje udeliť DOO v prípade, ak je oprávnenie na uvedenie na trh uvedené v článku 3 písm. b) prvým oprávnením na uvedenie výrobku na trh ako liečiva v rámci rozsahu základného patentu a ak daný výrobok predstavuje nový preparát známej aktívnej zložky?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1)