Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 24 juli 2017 – Abraxis Bioscience LLC mot Comptroller General of Patents

(Mål C-443/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Abraxis Bioscience LLC

Motpart: Comptroller General of Patents

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.d i tilläggsskyddsförordningen1 tolkas på så sätt att tilläggsskydd kan beviljas då det tillstånd för försäljning som avses i artikel 3.b är det första tillståndet inom området för grundpatentet att saluföra produkten som läkemedel och då produkten består av en ny sammansättning av en äldre aktiv ingrediens?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, s. 1)