Language of document : ECLI:EU:T:2017:127

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.2.2017 – JingAo Solar ym. vastaan neuvosto

(asia T-157/14)

(Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti – Lopullinen polkumyyntitulli – Sitoumukset – Kumoamiskanne – Oikeussuojan tarve – Tutkittavaksi ottaminen – Viejämaa – Tutkimuksen soveltamisala – Otanta – Normaaliarvo – Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä – Määräaika päätöksen tekemiseksi hakemuksesta saada markkinataloudessa toimivan yrityksen asema – Uusien säännösten ajallinen soveltamisala – Vahinko – Syy-yhteys)

1.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Asetus polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta – Sellaisen yrityksen kanne, jonka sitoumukset on hyväksytty kanteen kohteena olevassa asetuksessa – Tutkittavaksi ottaminen

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta; neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 8 artiklan 1 ja 6 kohta ja 9 artiklan 4 kohta)

(ks. 42–45 ja 47 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Oikeussuojaintressi – Intressi vedota tiettyyn kanneperusteeseen – Jo syntyneen ja edelleen olemassa olevan intressin edellytys – Arviointi kanteen nostamisen ajankohtana – Kanneperuste, joka saattaa tuottaa edun kantajalle – Ei ole – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

(ks. 65–75 kohta)

3.      Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Polkumyyntimarginaali – Normaaliarvon määrittäminen – Tuonti muusta kuin markkinatalousmaasta – Nojautuminen kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, käytettävään hintaan – Edellytykset – Toimielinten harkintavalta – Ulottuvuus

(Neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 1 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 2 artiklan 7 kohdan a alakohta)

(ks. 85–95 kohta)

4.      Kansainväliset sopimukset – Maailman kauppajärjestön perustamissopimus – Vuoden 1994 GATT-sopimus – Ei ole mahdollista vedota WTO-sopimuksiin unionin toimen laillisuuden kiistämiseksi – Poikkeukset – Unionin toimi, jonka tarkoituksena on WTO-sopimusten täytäntöönpano – Ei ole

(Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen (vuoden 1994 polkumyyntisopimus) 2 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohta)

(ks. 96 kohta)

5.      Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Tutkimus – Kyseisen tuotteen määritelmä – Tekijät, jotka voidaan ottaa huomioon – Toimielinten omaksumien arviointiperusteiden soveltaminen – Tuomioistuinvalvonta – Ilmeinen arviointivirhe – Ei ole

(Neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 1 artiklan 4 kohta)

(ks. 110–140 kohta)

6.      Euroopan unionin oikeus – Tulkinta – Menetelmät – Johdetun oikeuden säännöksen tulkinta – Säännöksen sanamuodon ja lainsäätäjän tarkoituksen vastainen tulkinta – Tällaista tulkintaa ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1168/2012 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artikla)

(ks. 151–154 kohta)

7.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Ajallinen soveltamisala – Menettelysäännöt – Aineelliset säännöt – Eroavaisuudet – Perusasetuksen N:o 1225/2009 muuttamisesta annetun asetuksen N:o 1168/2012 ajallinen soveltaminen – Markkinataloudessa toimivan yrityksen asemasta lausumista koskevan määräajan muuttaminen – Soveltaminen vireillä oleviin tutkintamenettelyihin – Hyväksyttävyys

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1168/2012 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artikla)

(ks. 156–162 kohta)

8.      Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Polkumyyntimarginaali – Normaaliarvon määrittäminen – Tuonti muusta kuin markkinatalousmaasta – Niiden edellytysten arvioinnissa noudatettava menettely, joiden täyttyessä tuottajalle voidaan myöntää markkinatalouskohtelu – Komissio on ylittänyt tähän tarkoitetun määräajan – Seuraukset

(Neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohdan c alakohta)

(ks. 165–172 kohta)

9.      Euroopan unionin oikeus – Periaatteet – Luottamuksensuoja – Oikeusvarmuus – Rajat – Sellaisen unionin toimenpiteen hyväksyminen, joka saattaa vaikuttaa talouden toimijan intresseihin – Huolellinen ja asiantunteva talouden toimija, joka kykenee ennakoimaan tällaisen toimenpiteen hyväksymisen – Näihin periaatteisiin ei voida vedota

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1168/2012)

(ks. 177 ja 178 kohta)

10.    Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Vahinko – Syy-yhteyden osoittaminen – Toimielinten velvollisuudet – Muiden kuin polkumyyntiin liittyvien seikkojen huomioon ottaminen – Tällaisten seikkojen vaikutus syy-yhteyden osoittamiseen

(Neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 3 artiklan 1, 2 ja 5–7 kohta)

(ks. 186–192 ja 205–208 kohta)

11.    Yhteinen kauppapolitiikka – Polkumyynniltä suojautuminen – Polkumyyntitullien määrääminen – Toimielinten harkintavalta – Muiden kuin polkumyyntiin liittyvien seikkojen huomioon ottaminen – Tällaisten seikkojen vaikutus polkumyyntitullien määräämiseen – Tuomioistuinvalvonta – Rajat

(Neuvoston asetuksen N:o 1225/2009 3 artiklan 7 kohta ja 9 artiklan 4 kohta)

(ks. 193–200, 203 ja 208–226 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 2.12.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 (EUVL 2013, L 325, s. 1) kumoamiseksi kantajia koskevilta osin

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

JingAo Solar Co. Ltd ja viisi muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.