Language of document : ECLI:EU:T:2017:127


 


 Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 28. februāra spriedums –
JingAo Solar u.c./Padome

(lieta T157/14)

Dempings – Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports – Galīgais antidempinga maksājums – Saistības – Prasība atcelt tiesību aktu – Interese celt prasību – Pieņemamība – Eksportētājvalsts – Izmeklēšanas apmērs – Pārbaude izlases veidā – Normālā vērtība – Attiecīgās preces definīcija – Termiņš lēmuma pieņemšanai par lūgumu piešķirt uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu – Jauno noteikumu piemērojamība laikā – Zaudējumi – Cēloņsakarība

1.      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Pieņemamības nosacījumi – Regula, ar ko nosaka antidempinga maksājumus – Tāda uzņēmuma prasība, kura saistības ir pieņemtas regulā, par kuru celta prasība – Pieņemamība

(LESD 263. panta ceturtā daļa; Padomes Regulas Nr. 1225/2009 8. panta 1. un 6. punkts un 9. panta 4. punkts)

(skat. 42.–45., 47. punktu)

2.      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Interese celt prasību – Interese izvirzīt pamatu – Radušās un pastāvošas intereses nepieciešamība – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Pamats, kas prasītājam var dot labumu – Neesamība – Nepieņemamība

(LESD 263. panta ceturtā daļa)

(skat. 65.–75. punktu)

3.      Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Dempinga starpība – Normālās vērtības noteikšana – Imports no valstīm, kurās nav tirgus ekonomikas – Atsauce uz cenu trešajā valstī ar tirgus ekonomiku – Nosacījumi – Iestāžu novērtējuma brīvība – Apjoms

(Padomes Regulas Nr. 1225/2009 1. panta 2. un 3. punkts un 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts)

(skat. 85.–95. punktu)

4.      Starptautiskie nolīgumi – Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu – 1994. gada GATT – Neiespējamība atsaukties uz PTO līgumiem, lai apstrīdētu Savienības akta tiesiskumu – Izņēmumi – Savienības akts, kas paredzēts to izpildei – Neesamība

(1994. gada Vienošanās par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VI panta piemērošanu, “1994. gada Antidempinga nolīgums”, 2. pants; Padomes Regulas Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkts)

(skat. 96. punktu)

5.      Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Izmeklēšana – Attiecīgās preces definīcija – Faktori, ko var ņemt vērā – Izraudzīto kritēriju piemērošana iestādēs – Pārbaude tiesā – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Neesamība

(Padomes Regulas Nr. 1225/2009 1. panta 4. punkts)

(skat. 110.–140. punktu)

6.      Eiropas Savienības tiesības – Interpretācija – Metodes – Atvasināto tiesību akta interpretācija – Interpretācija pretēji tā tekstam un likumdevēja gribai – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1168/2012 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts)

(skat. 151.–154. punktu)

7.      Iestāžu akti – Piemērošana laikā – Procesuālo tiesību normas – Materiālo tiesību normas – Nošķiršana – Regulas Nr. 1168/2012, ar ko groza Regulu Nr. 1225/2009, piemērojamība laikā – Termiņa grozīšana lēmuma pieņemšanai par uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu – Piemērošana notiekošai izmeklēšanai – Pieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1168/2012 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts)

(skat. 156.–162. punktu)

8.      Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Dempinga starpība – Normālās vērtības noteikšana – Imports no valstīm, kurās nav tirgus ekonomikas – Nosacījumu, kas ražotājam ļauj iegūt uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu, novērtēšanas procedūra – Komisija pārsniedz šajā nolūkā paredzēto termiņu – Sekas

(Padomes Regulas Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta c) apakšpunkts)

(skat. 165.–172. punktu)

9.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Tiesiskās paļāvības aizsardzība – Tiesiskā noteiktība – Robežas – Savienības pasākuma veikšana, kas ietekmē uzņēmēja intereses – Uzmanīgs un saprātīgs uzņēmējs, kas spēj paredzēt minētā pasākuma veikšanu – Nav iespējams atsaukties uz šiem principiem

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1168/2012)

(skat. 177., 178. punktu)

10.    Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Zaudējumi – Cēloņsakarības noteikšana – Iestāžu pienākumi – Ar dempingu nesaistītu faktoru ņemšana vērā – Šādu faktoru ietekme uz cēloņsakarības noteikšanu

(Padomes Regulas Nr. 1225/2009 3. panta 1., 2., 5.–7. punkts)

(skat. 186.–192., 205.–208. punktu)

11.    Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Antidempinga maksājuma noteikšana – Iestāžu novērtējuma brīvība – Ar dempingu nesaistītu faktoru ņemšana vērā – Šādu faktoru ietekme uz antidempinga maksājuma noteikšanu – Pārbaude tiesā – Robežas

(Padomes Regulas Nr. 1225/2009 3. panta 7. punkts un 9. panta 4. punkts)

(skat. 193.–200., 203., 208.–226. punktu)

Priekšmets

Prasība, kas balstīta uz LESD 263. pantu, atcelt Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīta kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu (OV 2013, L 325, 1. lpp.), ciktāl tā ir piemērojama prasītājām.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

JingAo Solar Co. Ltd un pārējās prasītājas, kuru vārdi ir ietverti pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.