Language of document : ECLI:EU:T:2017:127

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 28 lutego 2017 r. – JingAo Solar i in. / Rada

(sprawa T157/14)

Dumping – Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin – Ostateczne cło antydumpingowe – Zobowiązania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny – Dopuszczalność – Państwo wywozu – Zakres dochodzenia – Kontrola wyrywkowa – Wartość normalna – Definicja produktu objętego postępowaniem – Termin na wydanie decyzji w sprawie wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej –Stosowanie w czasie nowych przepisów – Szkoda – Związek przyczynowy

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Przesłanki dopuszczalności – Rozporządzenie nakładające cła antydumpingowe – Skarga przedsiębiorstwa, którego zobowiązania zostały przyjęte w rozporządzeniu będącym przedmiotem skargi – Dopuszczalność

(art. 263 akapit czwarty TFUE; rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 8 ust. 1, 6, art. 9 ust. 4)

(zob. pkt 42–45, 47)

2.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Interes prawny – Interes w podniesieniu zarzutu – Konieczność posiadania istniejącego i aktualnego interesu prawnego – Ocena w chwili wniesienia skargi – Zarzut mogący przynieść korzyść skarżącemu – Brak – Niedopuszczalność

(art. 263 akapit czwarty TFUE)

(zob. pkt 65–75)

3.      Wspólna polityka handlowa – Ochrona przed praktykami dumpingowymi – Margines dumpingu – Ustalenie wartości normalnej – Przywóz z krajów nieposiadających gospodarki rynkowej – Odniesienie do ceny w państwie trzecim posiadającym gospodarkę rynkową – Warunki – Uprawnienia dyskrecjonalne instytucji – Zakres

[rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 1 ust. 2, 3, art. 2 ust. 7 lit. a)]

(zob. pkt 85–95)

4.      Umowy międzynarodowe – Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu – GATT z 1994 r. – Niemożność powołania się na porozumienia WTO w celu podważenia zgodności z prawem aktu Unii – Wyjątki – Akt Unii mający zapewnić wykonanie – Brak

(Porozumienie o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., „kodeks antydumpingowy z 1994 r.”, art. 2; rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 2 ust. 7)

(zob. pkt 96)

5.      Wspólna polityka handlowa – Ochrona przed praktykami dumpingowymi – Dochodzenie – Definicja produktu objętego postępowaniem – Czynniki, które mogą być uwzględnione – Stosowanie kryteriów przyjętych przez instytucje – Kontrola sądowa – Oczywisty błąd w ocenie – Brak

(rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 1 ust. 4)

(zob. pkt 110–140)

6.      Prawo Unii Europejskiej – Wykładnia – Metody – Wykładnia aktu prawa wtórnego – Wykładnia sprzeczna z jego brzmieniem i z wolą prawodawcy – Niedopuszczalność

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1168/2012, art. 1 pkt 1 lit. a), art. 1 pkt 2]

(zob. pkt 151–154)

7.      Akty instytucji – Stosowanie w czasie – Przepisy proceduralne – Przepisy materialne – Rozróżnienie – Stosowanie w czasie rozporządzenia nr 1168/2012 zmieniającego rozporządzenie podstawowe nr 1225/2009 – Zmiana terminu na rozstrzygnięcie w sprawie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Stosowanie do dochodzeń w toku – Dopuszczalność

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1168/2012, art. 1 pkt 1 lit. a), art. 1 pkt 2]

(zob. pkt 156–162)

8.      Wspólna polityka handlowa – Ochrona przed praktykami dumpingowymi – Margines dumpingu – Ustalenie wartości normalnej – Przywóz z krajów nieposiadających gospodarki rynkowej – Procedura oceny przesłanek, których spełnienie umożliwia producentowi skorzystanie ze statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Przekroczenie przez Komisję przewidzianego w tym względzie terminu – Konsekwencje

[rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 2 ust. 7 lit. c)]

(zob. pkt 165–172)

9.      Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Pewność prawa – Granice –Przyjęcie środka Unii mogącego wpłynąć na interesy podmiotu gospodarczego – Ostrożny i rozważny podmiot gospodarczy, który jest w stanie przewidzieć przyjęcie takiego środka – Niemożność powołania się na powyższe zasady

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1168/2012)

(zob. pkt 177, 178)

10.    Wspólna polityka handlowa – Ochrona przed praktykami dumpingowymi – Szkoda – Wykazanie istnienia związku przyczynowego – Obowiązki instytucji – Uwzględnienie czynników niemających związku z dumpingiem – Wpływ takich czynników na wykazanie istnienia związku przyczynowego

(rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 3 ust 1, 2, 5–7)

(zob. pkt 186–192, 205–208)

11.    Wspólna polityka handlowa – Ochrona przed praktykami dumpingowymi – Ustalenie ceł antydumpingowych – Uprawnienia dyskrecjonalne instytucji – Uwzględnienie czynników niemających związku z dumpingiem – Wpływ takich czynników na ustalenie ceł antydumpingowych – Kontrola sądowa – Granice

(rozporządzenie Rady nr 1225/2009, art. 3 ust 7, art. 9 ust. 4)

(zob. pkt 193–200, 203, 208–226)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. 2013, L 325, s. 1) w zakresie mającym zastosowanie do skarżących.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

JingAo Solar Co. Ltd oraz inni skarżący, których nazwy figurują w załączniku pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty.