Language of document : ECLI:EU:T:2017:127

Tribunalens dom (femte avdelningen) av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet

(mål T157/14)

”Dumpning – Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina –Slutgiltig antidumpningstull – Åtaganden –Talan om ogiltigförklaring – Berättigat intresse av att få saken prövad – Upptagande till sakprövning – Exportland – Utredningens omfattning – Stickprov – Normalvärde – Definition av den berörda produkten – Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi – Tillämpning i tiden av nya bestämmelser – Skada – Orsakssamband”

1.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Sakprövningsförutsättningar – Förordning om införande av antidumpningstullar – Talan som väckts av ett företag vars åtaganden godtagits i den förordning som är föremål för talan – Upptagande till prövning

(Artikel 263 fjärde stycket FEUF; rådets förordning nr 1225/2009, artiklarna 8.1 och 8.6 samt 9.4)

(se punkterna 42–45 och 47)

2.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Berättigat intresse av att få saken prövad – Interesse av att åberopa en grund – Krav på ett faktiskt intresse – Bedömning vid tidpunkten för talans väckande – Grund som kan leda till en fördel för sökanden – Föreligger inte – Avvisning

(Artikel 263 fjärde stycket FEUF)

(se punkterna 65–75)

3.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Dumpningsmarginal – Fastställande av normalvärdet – Import från länder utan marknadsekonomi – Hänvisning till priset i ett tredjeland med marknadsekonomi – Villkor – Institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning – Räckvidd

(Rådets förordning nr 1225/2009, artiklarna 1.2 och 1.3 samt 2.7 a)

(se punkterna 85–95)

4.      Internationella avtal – Avtal om upprättande av världshandelsorganisationen – GATT 1994 – WTOavtalen kan inte åberopas för att bestrida lagenligheten av en unionsrättsakt – Undantag – Unionsrättsakt som syftar till att säkerställa fullgörandet av avtalen – Föreligger inte

(Avtal om tillämpning av artikel VI i det allmänna tull- och handelsavtalet 1994, ”1994 års antidumpningskodex”, artikel 2; rådets förordning nr 1225/2009, artikel 2.7)

(se punkt 96)

5.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Undersökning – Definition av den berörda produkten – Omständigheter som kan beaktas – Tillämpning av kriterier som fastställts av institutionerna – Domstolsprövning – Uppenbart oriktig bedömning – Föreligger inte

(Rådets förordning nr 1225/2009, artikel 1.4)

(se punkterna 110–140)

6.      Unionsrätt – Tolkning – Metoder – Tolkning av en sekundärrättslig rättsakt – Tolkning som strider mot dess lydelse och lagstiftarens vilja – Otillåtet

(Europaparlamentets och rådet förordning nr 1168/2012, artiklarna 1.1 a och 2)

(se punkterna 151–154)

7.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Handläggningsregler – Materiella bestämmelser – Åtskillnad – Tillämpning i tiden av förordning nr 1168/2012 om ändring av grundförordningen nr 1225/2009 – Ändring av fristen för att avgöra ett företags ställning som företag som verkar i en marknadsekonomi – Tillämpning i pågående utredningar – Tillåtet

(Europaparlamentets och rådet förordning nr 1168/2012, artiklarna 1.1 a och 2)

(se punkterna 156–162)

8.      Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Dumpningsmarginal – Fastställande av normalvärdet – Import från länder utan marknadsekonomi – Förfarande för utvärdering av villkoren för att en tillverkare ska tillerkännas status som företag som verkar i en marknadsekonomi – Kommissionens överskridande av fristen i detta avseende – Följder

(Rådets förordning nr 1225/2009, artikel 2.7 c)

(se punkterna 165–172)

9.      Unionsrätt – Principer – Skydd för berättigade förväntningar – Rättssäkerhet – Gränser – Antagande av en unionsåtgärd som kan påverka en ekonomisk aktörs intressen – En omsorgsfull och informerad ekonomisk aktör som kan förutse antagandet av denna åtgärd – Omöjligt att åberopa dessa principer

(Europaparlamentets och rådet förordning nr 1168/2012)

(se punkterna 177 och 178)

10.    Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Skada – Fastställande av orsakssambandet – Institutionernas skyldigheter – Beaktande av faktorer som inte avser dumpning – Inverkan av sådana faktorer på fastställandet av orsakssambandet

(Rådets förordning nr 1225/2009, artiklarna 3.1, 2, 5–7)

(se punkterna 186–192 och 205–208)

11.    Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Fastställande av antidumpningstullar – Institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning – Beaktande av faktorer som inte avser dumpning – Inverkan av sådana faktorer på fastställandet av antidumpningstullar – Domstolsprövning – Gränser

(Rådets förordning nr 1225/2009, artiklarna 3.7 och 9.4)

(se punkterna 193–200, 203 och 208–226)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

JingAo Solar Co. Ltd och de sökande vilkas namn anges i bilaga ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.