Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 1. juni 2017 – Gerhard Prenninger m.fl.

(Sag C-329/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach og Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Præjudicielt spørgsmål

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU 1 af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet fortolkes således, at »etablering af en linjeføring« med henblik på etablering af et energiøkonomisk ledningsanlæg og i dettes retmæssige driftstid udgør »rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse« som omhandlet i VVM-direktivets bilag II, nr. 1), litra d)?

____________

1 EUT L 26, s. 1.