Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. lipnja 2017. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Gerhard Prenninger i dr.

(predmet C-329/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Prethodno pitanje

Treba li Direktivu 2011/92/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš tumačiti na način da „krčenje raslinja na trasi” u svrhu izgradnje i tijekom trajanja zakonitog postojanja energetskog voda predstavlja „sječu šuma radi prenamjene zemljišta” u smislu točke 1. podtočke (d) Priloga II. Direktivi 2011/92?

____________

1 SL L 26, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 27., str. 3.