Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. jūnijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Gerhard Prenninger u.c.

(lieta C-329/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāji: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES 1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu [turpmāk tekstā – IVN direktīva] ir jāinterpretē tādējādi, ka “trases rakšanas darbi”, lai ierīkotu elektroenerģijas līniju un nodrošinātu tās pareizas funkcionēšanas ilglaicīgumu, ir “atmežošana, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu” IVN direktīvas II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē?

____________

1  OV L 26, 1. lpp.