Language of document :

Жалба, подадена на 31 юли 2017 г. — Fleig/ЕСВД

(Дело T-492/17)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Stephan Fleig (Берлин, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени взетото на 19 септември 2016 г. решение на директора на дирекция „Човешки ресурси“ на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в качеството му на орган, оправомощен да сключва договорите за назначаване, да прекрати безсрочния трудов договор на жалбоподателя, считано от 19 юни 2017 г. (в редакцията на решението за прекратяване на договора съгласно постановеното на 19 април 2017 г. решение за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя),

да осъди ЕСВД да изплати на жалбоподателя като обезщетение на причинените му неимуществени вреди подходяща сума, чийто размер да се определи по преценка на Общия съд, и

да осъди ЕСВД да заплати направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Първото основание: явна грешка в преценката на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

Второто основание: нарушение на ЕСВД на задължението за полагане на грижа, на принципа на добра администрация (член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз), на принципа на пропорционалност и на защитата при неоснователно уволнение (член 30 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

Третото основание: нарушение на правото на изслушване по член 41, параграф 1 и параграф 2, буква a) от Хартата на основните права на Европейския съюз

____________