Language of document :

Žaloba podaná dne 31. července 2017 – Fleig v. ESVČ

(Věc T-492/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci/ Účastnice řízení

Žalobce: Stephan Fleig (Berlín, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí přijaté dne 19. září 2019 ředitelem ředitelství Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) pro lidské zdroje, jednajícím jako orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv, o ukončení pracovní smlouvy žalobce na dobu neurčitou s účinností k 19. červnu 2017 (ve znění rozhodnutí o ukončení plynoucím ze zamítnutí stížnosti žalobce, k němuž došlo dne 19. dubna 2017),

uložil ESVČ zaplatit žalobci, jako náhradu nehmotné újmy, kterou utrpěl, odpovídající částku, jejíž přesná výše se ponechává na posouzení Tribunálu,

uložil ESVČ náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

První žalobní důvod: zjevně nesprávné posouzení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ)

Druhý žalobní důvod: porušení povinnosti péče, zásady řádné správy (článek 41 Listiny základních práv Evropské unie), zásady proporcionality, jakož i ochrany před neoprávněným propuštěním (článek 30 Listiny základních práv Evropské unie) ze strany ESVČ

Třetí žalobní důvod: porušení práva být vyslechnut, zakotveného v čl. 41 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 písm. a) Listiny základních práv Evropské unie

____________