Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 31. jūlijā – Fleig/EĀDD

(lieta T-492/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stephan Fleig (Berlīne, Vācija) (pārstāvis – H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) direkcijas “Personāls” direktora kā iestādes, kam ir piešķirtas pilnvaras noslēgt darba līgumus, 2016. gada 19. septembra lēmumu uzteikt prasītāja darba līgumu uz nenoteiktu laiku no 2017. gada 19. jūnija (redakcijā, kādu šis lēmums par uzteikumu ieguva noslēgumā ar prasītāja sūdzības noraidīšanu 2017. gada 19. aprīlī);

piespriest EĀDD samaksāt prasītājam kā atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu atbilstošu summu, kuras apmēru nosaka tiesa, kā arī

piespriest EĀDD segt savus un atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) acīmredzama kļūda vērtējumā.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka EĀDD ir pārkāpis rūpības pienākumu, labas pārvaldības principu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pants), samērīguma principu, kā arī aizsardzību pret nepamatotu atlaišanu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 30. pants).

Ar trešo pamatu tiek apgalvots tiesību tikt uzklausītam pārkāpums, kuras izriet no Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkta un 2. punkta a) apakšpunkta.

____________