Language of document : ECLI:EU:C:2017:198

Sag C-406/15

Petya Milkova

mod

Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad)

»Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder – artikel 5 og 27 – direktiv 2000/78/EF – artikel 7 – skærpet afskedigelsesbeskyttelse for almindelige lønmodtagere, der er handicappede – ingen sådan beskyttelse for tjenestemænd, der har et handicap – det almindelige ligebehandlingsprincip«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 9. marts 2017

Socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78 – fortolkning af nævnte direktiv i lyset af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder – skærpet afskedigelsesbeskyttelse for almindelige lønmodtagere, der er handicappede – ingen sådan beskyttelse for tjenestemænd, der har et handicap – lovlig – betingelse – overholdelse af det almindelige ligebehandlingsprincip – den nationale rets efterprøvelse – kriterier – udvidelse af den omtalte beskyttelse til tjenestemænd, der har et handicap, i tilfælde af krænkelse af det nævnte princip

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 20 og 21; Rådets direktiv 2000/78, art. 7, stk. 2; Rådets afgørelse 2010/48)

Artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, sammenholdt med De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, der blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009, og sammenholdt med det almindelige ligebehandlingsprincip, der er knæsat i artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at den tillader en lovgivning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter almindelige lønmodtagere med visse handicap ydes en særlig forudgående beskyttelse i tilfælde af afskedigelse, mens tjenestemænd med samme handicap ikke ydes en sådan beskyttelse, medmindre det fastslås, at der er sket en krænkelse af ligebehandlingsprincippet, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. I forbindelse med denne efterprøvelse skal sammenligningen af situationerne baseres på en analyse med fokus på samtlige de relevante nationale retsregler, der regulerer forholdene for almindelige lønmodtagere med et bestemt handicap på den ene side og forholdene for tjenestemænd, der har samme handicap, på den anden side, navnlig henset til formålet med den i hovedsagen omhandlede beskyttelse mod afskedigelse.

Såfremt artikel 7, stk. 2, i direktiv 2000/78, sammenholdt med De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og det almindelige ligebehandlingsprincip, er til hinder for en ordning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, kræver forpligtelsen til at overholde EU-retten, at anvendelsesområdet for de nationale regler, der beskytter almindelige lønmodtagere med et bestemt handicap, skal udvides, således at disse beskyttelsesregler ligeledes gælder for tjenestemænd med samme handicap.

(jf. præmis 64 og 70 samt domskonkl. 1 og 2)