Language of document : ECLI:EU:C:2017:198

Kohtuasi C406/15

Petya Milkova

versus

Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(eelotsusetaotlus, mille esitas Varhoven administrativen sad)

Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon – Artiklid 5 ja 27 – Direktiiv 2000/78/EÜ – Artikkel 7 – Puuetega inimestele ette nähtud erikaitse koondamise eest – Niisuguse kaitse puudumine puuetega ametnike jaoks – Võrdse kohtlemise üldpõhimõte

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (teine koda) 9. märtsi 2017. aasta otsus

Sotsiaalpoliitika – Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel – Direktiiv 2000/78 – Nimetatud direktiivi tõlgendamine Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni alusel – Puuetega inimestele ette nähtud erikaitse koondamise eest – Niisuguse kaitse puudumine puuetega ametnike jaoks – Lubatavus – Tingimus – Võrdse kohtlemise üldpõhimõtte järgimine – Kontrollimine liikmesriigi kohtu poolt – Kriteeriumid – Nimetatud põhimõtte rikkumise korral selle kaitse laienemine puuetega ametnikele

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 20 ja 21; nõukogu direktiiv 2000/78, artikli 7 lõige 2; nõukogu otsus 2010/48)

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 7 lõiget 2 tuleb koostoimes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mis on Euroopa Ühenduse nimel heaks kiidetud nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsusega 2010/48/EÜ, ja võrdse kohtlemise põhimõttega, millele on pühendatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 20 ja 21, tõlgendada nii, et selle alusel on lubatud niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu põhikohtuasjas käsitlusel, mis annavad teatava puudega töötajatele eelneva erikaitse koondamise eest, jättes samasuguse puudega ametnike suhtes niisuguse kaitse kohaldamata, välja arvatud juhul, kui on tuvastatud võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Selle kontrollimise käigus peab olukordade võrdlemine tuginema analüüsil, mis keskendub kõigile liikmesriigi õigusnormidele, mis reguleerivad ühelt poolt konkreetse puudega töötajate positsiooni ja teiselt poolt sama puudega ametnike positsiooni, võttes arvesse põhikohtuasjas käsitletava koondamise vastase kaitse eesmärki.

Juhul kui direktiivi 2000/78 artikli 7 lõikega 2 koostoimes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga ja võrdse kohtlemise põhimõttega oleksid vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu põhikohtuasjas käsitlusel, siis nõuaks liidu õiguse järgimise kohustus seda, et teatava puudega töötajaid kaitsvate liikmesriigi õigusnormide kohaldamisala laiendatakse selleks, et nendest kaitsvatest eeskirjadest saaksid kasu ka sama puudega ametnikud

(vt punktid 64 ja 70, resolutsiooni punktid 1 ja 2)