Language of document : ECLI:EU:C:2017:198

Predmet C406/15

Petya Milkova

protiv

Izpalnitelen direktor na Agenciata za privatizacia i sledprivatizacionen kontrol

(zahtjev za prethodnu odluku,

koji je uputio Varhoven administrativen sad)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom – Članci 5. i 27. – Direktiva 2000/78/EZ – Članak 7. – Povećana zaštita u slučaju otkazivanja zaposlenicima s invaliditetom – Nepostojanje takve zaštite za državne službenike s invaliditetom – Opće načelo jednakog postupanja”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. ožujka 2017.

Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78 – Tumačenje navedene direktive u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom – Povećana zaštita u slučaju otkazivanja zaposlenicima s invaliditetom – Nepostojanje takve zaštite za državne službenike s invaliditetom – Dopuštenost – Uvjet – Poštovanje općeg načela jednakog postupanja – Provjera od strane nacionalnog suda – Mjerila – Proširenje navedene zaštite na državne službenike s invaliditetom u slučaju povrede navedenog načela

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 20. i 21.; Direktiva Vijeća 2000/78, čl. 7. st. 2. i Odluka Vijeća 2010/48)

Članak 7. stavak 2. Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, zajedno s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koja je odobrena u ime Europske zajednice Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenoga 2009. i općim načelom jednakog postupanja, iz članaka 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da dopušta propis države članice, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se zaposlenicima s određenom vrstom invaliditeta pruža posebna ex ante zaštita u slučaju otkazivanja a da pritom takvu zaštitu ne pruža državnim službenicima s istom vrstom invaliditeta, osim ako se utvrdi povreda načela jednakog postupanja, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri. Prilikom te provjere usporedba situacija mora se temeljiti na analizi svih pravila nacionalnog prava kojima je uređen položaj radnika zaposlenika s određenim invaliditetom, s jedne strane, i državnih službenika s istim invaliditetom, s druge strane, imajući u vidu predmet zaštite od otkazivanja o kojemu je riječ u glavnom postupku.

Ako se članku 7. stavku 2. Direktive 2000/78, u vezi s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i općim načelom jednakog postupanja, protivi propis države članice, poput onog o kojemu je riječ u glavnom postupku, obveza poštovanja prava Unije zahtijeva da se proširi područje primjene nacionalnih pravila kojima se štite zaposlenici s određenom vrstom invaliditeta kako bi se ta pravila zaštite mogla primijeniti i na državne službenike s istom vrstom invaliditeta.

(t. 64., 70., t. 1. i 2. izreke)