Language of document : ECLI:EU:C:2017:198

Zadeva C406/15

Petya Milkova

proti

Izpalnitelen direktor Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol,

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad)

„Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Člena 5 in 27 – Direktiva 2000/78/ES – Člen 7 – Okrepljeno varstvo v primeru odpovedi delovnega razmerja delavcem, ki so invalidi – Neobstoj takega varstva za uradnike, ki so invalidi – Splošno načelo enakega obravnavanja“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. marca 2017

Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78 – Razlaga navedene direktive ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov – Okrepljeno varstvo v primeru odpovedi delovnega razmerja delavcem, ki so invalidi – Neobstoj takega varstva za uradnike, ki so invalidi – Dopustnost – Zahteva –Spoštovanje splošnega načela enakega obravnavanja – Preverjanje, ki ga opravi nacionalno sodišče – Merila – Razširitev navedenega varstva na uradnike, ki so invalidi, v primeru kršitve navedenega načela

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 20 in 21; Direktiva Sveta 2000/78, člen 7(2); Sklep Sveta 2010/48)

Člen 7(2) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je bila v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009, in splošnega načela enakega obravnavanja iz členov 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da dopušča ureditev države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki za delavce z nekaterimi oblikami invalidnosti določa posebno predhodno varstvo pred odpustitvijo, ne da bi tako varstvo določala za uradnike z enakimi oblikami invalidnosti, razen če je dokazana kršitev načela enakega obravnavanja, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Pri tem preverjanju mora primerjava položajev temeljiti na analizi, ki je osredotočena na vsa upoštevna nacionalna pravna pravila, ki urejajo položaj na eni strani delavcev z zadevno invalidnostjo in na drugi strani uradnikov z enako invalidnostjo, ob upoštevanju zlasti namena varstva pred odpovedjo delovnega razmerja, ki je predmet postopka v glavni stvari.

Če člen 7(2) Direktive 2000/78 ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in načela enakega obravnavanja nasprotuje ureditvi države članice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, obveznost spoštovanja prava Evropske unije zahteva, da se področje uporabe nacionalnih predpisov o varstvu delavcev z eno od navedenih oblik invalidnosti razširi, tako da se ta pravila o varstvu uporabijo tudi za uradnike z enako obliko invalidnosti.

(Glej točki 64, 70 ter točki 1 in 2 izreka.)