Language of document : ECLI:EU:C:2017:550

Asia C-433/16

Bayerische Motoren Werke AG

vastaan

Acacia Srl

(Ennakkoratkaisupyyntö – Corte suprema di cassazione)

Ennakkoratkaisupyyntö – Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Immateriaalioikeudet – Yhteisömalli – Asetus (EY) N:o 6/2002 – 81 ja 82 artikla – Kanne sen vahvistamiseksi, että loukkausta ei ole tapahtunut – Yhteisömalleja käsittelevän sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.7.2017

1.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Oikeuspaikkasopimus – Se, että vastaaja vastaa asiassa sitä käsittelevässä tuomioistuimessa – Toimivallan riitauttaminen toissijaisesti muihin samassa ensimmäisessä puolustautumistoimessa esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden – Tuomioistuimessa vastaaminen ei merkitse toimivallan hyväksymistä

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 24 artikla)

2.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Soveltamisala – Yhteisömallista annetun asetuksen (EY) N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa tarkoitettu kanne sen vahvistamiseksi, että loukkausta ei ole tapahtunut – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen – Asetuksen N:o 6/2002 sovellettavuus – Sen jäsenvaltion tuomioistuimen toimivalta, jossa vastaajalla on kotipaikka – Poikkeukset

(Neuvoston asetus N:o 44/2001 ja neuvoston asetuksen N:o 6/2002 82 kohta)

3.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Soveltamisala – Yhteisömallista annetun asetuksen (EY) N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa tarkoitettu kanne sen vahvistamiseksi, että loukkausta ei ole tapahtunut – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 kohta ja neuvoston asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 3 kohdan a alakohta)

4.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Erityinen toimivalta – Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Soveltamisala – Määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskevat vaatimukset, jotka esitetään sellaisen kanteen yhteydessä, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen – Edellytykset

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 kohta ja neuvoston asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 3 kohdan a alakohta)

1.      Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 24 artiklaa on tulkittava siten, että ensimmäisessä puolustautumistoimessa esitettyä tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskevaa väitettä, joka on esitetty toissijaisesti muihin samassa puolustautumistoimessa esitettyihin oikeudenkäyntiväitteisiin nähden, ei voida katsoa asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan hyväksymiseksi, eikä se näin ollen johda tämän artiklan mukaiseen toimivaltaa koskevaan sopimukseen.

Unionin tuomioistuin on Brysselin yleissopimuksen 18 artiklaa, joka vastaa sisällöltään asetuksen N:o 44/2001 24 artiklaa, koskevaan oikeuskäytäntöönsä viitaten todennut jo aiemmin, että asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan riitauttaminen estää toimivaltaa koskevan sopimuksen, jos kantaja ja asiaa käsittelevä tuomioistuin voivat vastaajan ensimmäisestä puolustautumistoimesta lähtien ymmärtää, että vastaajan tarkoituksena on riitauttaa toimivalta. Asia on näin myös tilanteessa, jossa ensimmäinen puolustautumistoimi kattaa sekä tuomioistuimen toimivallan kiistämisen että riita-asian aineelliset vaatimukset (tuomio 27.2.2014, Cartier parfums-lunettes ja Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämän seurauksena se seikka, että vastaaja riitauttaa selvästi ensimmäisessä puolustautumistoimessaan asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan, estää asetuksen N:o 44/2001 24 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun toimivaltaa koskevan sopimuksen, eikä merkitystä ole sillä, onko kyseinen riitautus tämän ensimmäisen puolustautumistoimen ainoa kohde vai ei.

(ks. 33, 34 ja 36 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

2.      Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 82 artiklaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, on, mikäli vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nostettava tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa, ellei ole olemassa asetuksen N:o 44/2001 23 tai 24 artiklassa tarkoitettua toimivaltaa koskevaa sopimusta ja ellei mainituissa asetuksissa tarkoitetusta vireilläolosta tai kanteiden yhdessä käsittelemisestä muuta johdu.

Tästä on huomautettava aluksi, että riippumatta siitä periaatteesta, että asetusta N:o 44/2001 sovelletaan lähtökohtaisesti yhteisömallia koskeviin kanteisiin, kyseisen asetuksen tiettyjen säännösten soveltaminen asetuksen N:o 6/2002 81 artiklassa tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin on suljettu pois jälkimmäisen asetuksen 79 artiklan 3 kohdan nojalla. Kun otetaan huomioon tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen, asetuksen N:o 6/2002 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisömalleja käsittelevien tuomioistuinten toimivalta tutkia kyseisen asetuksen 81 artiklassa tarkoitetut kanteet ja vaatimukset perustuu samassa asetuksessa suoraan säädettyihin sääntöihin, joilla on lex specialis -luonne suhteessa asetuksessa N:o 44/2001 säädettyihin sääntöihin (ks. analogisesti tuomio 5.6.2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, 27 kohta ja tuomio 18.5.2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, 26 kohta). Lisäksi jo asetuksen N:o 6/2002 82 artiklan sanamuodosta käy ilmi, että 81 artiklan b alakohdassa tarkoitetut kanteet, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut, on, mikäli vastaajalla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, nostettava tämän jäsenvaltion yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa, ellei ole olemassa asetuksen N:o 44/2001 23 tai 24 artiklassa tarkoitettua toimivaltasopimusta; viimeksi mainituilla säännöksillä on korvattu Brysselin yleissopimuksen 17 ja 18 artikla.

(ks. 38–40 ja 42 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

3.      Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta asetuksen N:o 6/2002 81 artiklan b alakohdassa kanteisiin, joilla vaaditaan sen vahvistamista, että loukkausta ei ole tapahtunut.

Tästä riittää, kun todetaan, että asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohta on korvannut Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja että tämän säännöksen soveltaminen asetuksen N:o 6/2002 81 artiklasta tarkoitetuista kanteista ja vaatimuksista johtuviin menettelyihin on suljettu pois tämän asetuksen 79 artiklan 3 kohdan a alakohdassa.

(ks. 44 ja 46 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)

4.      Asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdan mukaista toimivaltasääntöä ei sovelleta määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskeviin vaatimuksiin, jotka liittyvät kanteeseen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, siltä osin kuin näiden vaatimusten hyväksyminen edellyttää tämän negatiivisen vahvistuskanteen hyväksymistä.

Tästä on todettava, että kun määräävän markkina-aseman väärinkäytön ja vilpillisen kilpailun toteamista koskevat vaatimukset esitetään kanteen, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, yhteydessä ja niissä pääasiallisesti moititaan kyseisen yhteisömallin haltijaa siitä, että tämä on vastustanut sitä, että negatiivisen vahvistuskanteen nostaja valmistaa kyseisen mallin jäljennöksiä, toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämisen on perustuttava koko oikeusriidan osalta asetuksella N:o 6/2002 käyttöönotettuun toimivaltajärjestelmään, sellaisena kuin sitä on tulkittu ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen annetuissa vastauksissa.

On nimittäin niin, että tällaisessa tilanteessa nämä vaatimukset perustuvat kanteessa, jolla vaaditaan sen vahvistamista, että yhteisömallin loukkausta ei ole tapahtunut, esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan jäljennösten valmistaminen ei ole loukkaus, minkä vuoksi yhteisömallin haltijan on hyväksyttävä näiden jäljitelmien taholta tulevaa kilpailua. Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen näissä olosuhteissa asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohdassa olevan säännön perusteella vaarantaisi asetuksen N:o 6/2002 79 artiklan 3 kohdan a alakohdan tehokkaan vaikutuksen; tämän alakohdan tarkoituksena on nimenomaisesti sulkea pois tämä sääntö erityisesti niissä oikeusriidoissa, joissa asianosaisina ovat jäljennöksien valmistajat ja yhteisömallien haltijat ja jotka koskevat sitä, onko yhteisömallin haltijalla oikeus kieltää kyseessä olevien jäljennöksien valmistus.

(ks. 49, 50 ja 52 kohta sekä tuomiolauselman 4 kohta)