Language of document : ECLI:EU:C:2017:550

Vec C433/16

Bayerische Motoren Werke AG

proti

Acacia Srl

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Duševné vlastníctvo – Dizajny Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Články 81 a 82 – Žaloba o vyhlásenie o neporušení – Právomoc súdov pre dizajn Spoločenstva členského štátu, na území ktorého má žalovaný svoje bydlisko“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. júla 2017

1.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Voľba právomoci – Účasť žalovaného na konaní pred konajúcim súdom – Napadnutie právomoci námietkou, ktorá je subsidiárna k iným procesným námietkam vzneseným v tom istom prvom podaní žalovaného – Účasť na konaní, ktorá nezakladá právomoc

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 24)

2.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Pôsobnosť – Žaloba o vyhlásenie o neporušení upravená v článku 81 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva – Vylúčenie – Uplatniteľnosť nariadenia č. 6/2002 – Právomoc súdov členského štátu bydliska, na území ktorého má žalovaný svoje bydlisko – Výnimky

(Nariadenie Rady č. 44/2001 a nariadenie Rady č. 6/2002, článok 82)

3.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu – Pôsobnosť – Žaloba o vyhlásenie o neporušení upravená v článku 81 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva – Vylúčenie

[Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 3, a nariadenie Rady č. 6/2002, článok 79 ods. 3 písm. a)]

4.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zo zmluvného vzťahu – Pôsobnosť – Návrhy na konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže spojené so žalobou o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva – Vylúčenie – Podmienky

[Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 3, a nariadenie Rady č. 6/2002, článok 79 ods. 3 písm. a)]

1.      Článok 24 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že námietku založenú na nedostatku právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, vznesenú v prvom vyjadrení žalovaného subsidiárne vo vzťahu k ostatným procesným námietkam vzneseným v tom istom vyjadrení, nemožno považovať za potvrdenie právomoci súdu, na ktorom bola podaná žaloba, a teda nevedie k voľbe právomoci podľa tohto článku.

S odkazom na svoju judikatúru týkajúcu sa článku 18 Bruselského dohovoru, ktorého znenie je v podstate totožné s článkom 24 nariadenia č. 44/2001, Súdny dvor už rozhodol, že namietnutie nedostatku právomoci súdu, na ktorý bola podaná žaloba, bráni voľbe, ak žalobca a súd, na ktorý bola žaloba podaná, mohli na základe prvej obrany žalovaného vyvodiť záver, že žalovaný zamýšľa namietnuť túto právomoc. Rovnako to platí v prípade, keď prvé podanie žalovaného obsahuje okrem namietnutia nedostatku právomoci súdu, na ktorý bola žaloba podaná, návrhy týkajúce sa veci samej (rozsudok z 27. februára 2014, Cartier parfums‑lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, bod 37 a citovaná judikatúra). Z toho vyplýva, že skutočnosť, že žalovaný jednoznačne namietne vo svojom prvom podaní nedostatok právomoci súdu, na ktorý bola žaloba podaná, bráni voľbe právomoci podľa článku 24 prvej vety nariadenia č. 44/2001, bez toho, aby bolo významné, či toto namietnutie je alebo nie je jediným predmetom tohto prvého podania žalovaného.

(pozri body 33, 34, 36, bod 1 výroku)

2.      Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva sa má vykladať tak, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia musia, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, byť podané na súdy pre dizajny Spoločenstva tohto členského štátu, pokiaľ nedôjde k voľbe právomoci v zmysle článku 23 alebo článku 24 nariadenia č. 44/2001, a s výhradou prípadov prekážky začatej veci – súvisiacej veci podľa týchto nariadení.

V tejto súvislosti treba predovšetkým uviesť, že bez ohľadu na zásadu uplatnenia nariadenia č. 44/2001 na žaloby týkajúce sa dizajnu Spoločenstva je uplatnenie niektorých ustanovení tohto nariadenia na konania vyplývajúce zo žalôb a z návrhov uvedených v článku 81 nariadenia č. 6/2002 vylúčené v zmysle článku 79 ods. 3 tohto posledného uvedeného nariadenia. Vzhľadom na toto vylúčenie právomoc súdov pre dizajny Spoločenstva uvedených v článku 80 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 na rozhodovanie o žalobách a návrhoch uvedených v článku 81 tohto nariadenia vyplýva z pravidiel stanovených priamo tým istým nariadením, ktoré majú povahu lex specialis vo vzťahu k pravidlám uvedeným v nariadení č. 44/2001 (pozri analogicky rozsudky z 5. júna 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, bod 27, a z 18. mája 2017, Hummel Holding, C‑617/15, EU:C:2017:390, bod 26). Zo samotného znenia článku 82 nariadenia č. 6/2002 ďalej vyplýva, že žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) tohto nariadenia musia, ak má žalovaný svoje bydlisko v členskom štáte Európskej únie, byť podané na súdy pre dizajny Spoločenstva tohto členského štátu, pokiaľ nedôjde k voľbe právomoci v zmysle článku 23 alebo článku 24 nariadenia č. 44/2001, keďže tieto posledné uvedené ustanovenia nahradili články 17 a 18 Bruselského dohovoru.

(pozri body 38 – 40, 42, bod 2 výroku)

3.      Pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa neuplatňuje na žaloby o vyhlásenie o neporušení upravené v článku 81 písm. b) nariadenia č. 6/2002.

V tomto ohľade stačí uviesť, že článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 nahradil článok 5 bod 3 Bruselského dohovoru a že uplatnenie tohto ustanovenia na konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 nariadenia č. 6/2002 je vylúčené článkom 79 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia.

(pozri body 44, 46, bod 3 výroku)

4.      Pravidlo právomoci uvedené v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 sa nevzťahuje na žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže, ktoré súvisia so žalobou o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva, keďže vyhovenie uvedeným žalobám predpokladá prijatie tejto žaloby o vyhlásenie o neporušení.

V tejto súvislosti treba uviesť, že ak sú žaloby o konštatovanie zneužitia dominantného postavenia a nekalej súťaže podané v rámci žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnu Spoločenstva a majiteľovi tohto dizajnu najmä vytýkajú, že bráni výrobe replík tohto dizajnu žalobcom v konaní o vyhlásenie o neporušení, musí sa určenie príslušnému súdu zakladať pre celý spor na režime právomoci zavedenom nariadením č. 6/2002 tak, ako je vyložené v odpovedi na prvú až štvrtú prejudiciálnu otázku.

V takej situácii sa totiž tieto žaloby v podstate zakladajú na argumentácii rozvinutej v rámci žaloby o vyhlásenie o neporušení, podľa ktorej výroba replík nepredstavuje porušenie, takže majiteľ dizajnu Spoločenstva musí prijať konkurenciu vyplývajúcu z týchto replík. Určiť za týchto podmienok príslušný súd na základe pravidla uvedeného v článku 5 bode 3 nariadenia č. 44/2001 by narušilo potrebný účinok článku 79 ods. 3 písm. a) nariadenia č. 6/2002, ktorého cieľom je práve vylúčiť toto pravidlo, najmä pokiaľ ide o spory, ktoré vznikajú medzi výrobcami replík a majiteľmi dizajnov Spoločenstva a týkajú sa otázky, či dotknutý majiteľ dizajnu Spoločenstva môže zakázať výrobu dotknutých replík.

(pozri body 49, 50, 52, bod 4 výroku)