Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 26 юли 2017 г. — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(Дело C-449/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Ответник: Finanzamt Wolfenbüttel

Преюдициални въпроси

Включва ли понятието за училищно и университетско образование по смисъла на член 132, параграф 1, букви и) и й) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство за категории B и C1?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Може ли жалбоподателят да бъде определен за организация със сроден предмет на дейност по смисъла на член 132, параграф 1, буква и) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност въз основа на разпоредбите на Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Закон за обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС) от 25 август 1969 г. (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), последно изменен със закон от 28 ноември 2016 г. (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, Fahrlehrergesetz), които уреждат изпита за преподаватели и издаването на преподавателски разрешения и разрешения за стопанисване на учебни центрове за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и въз основа на обществения интерес от обучаване на кандидат водачите като безопасни, отговорни и екологично осъзнати участници в движението по пътищата?

При отрицателен отговор на втория въпрос:

Понятието „частни уроци, давани от преподавателски кадри“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква й) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, предполага ли данъчнозадълженото лице да е едноличен търговец?

При отрицателен отговор на втория и третия въпрос:

Достатъчно ли е преподавателят да осъществява дейността си за своя сметка и на своя отговорност, за да се приеме, че дава „частни уроци“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква й) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, или наличието на критерия „частни уроци, давани от преподавателски кадри“, зависи и от други предпоставки?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.