Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 26.7.2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH v. Finanzamt Wolfenbüttel

(Asia C-449/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Vastaaja ja Revision-menettelyn vastapuoli: Finanzamt Wolfenbüttel

Ennakkoratkaisukysymykset

Kattaako yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdassa tarkoitettu koulu- ja yliopisto-opetuksen käsite autokouluopetuksen B- ja C1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi,

voidaanko kantaja tunnustaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuksi laitokseksi, jolla on vastaavia päämääriä, kun otetaan huomioon liikenneopettajista 25.8.1969 annetun lain (Gesetz über das Fahrlehrerwesen) (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 28.11.2016 annetulla lailla (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722), liikenneopettajan koetta ja liikenneopettaja- ja ajokoululuvan myöntämistä koskevat säännökset ja se yleinen hyöty, joka saadaan, kun autokouluoppilaat opetetaan turvallisiksi, vastuullisiksi ja ympäristötietoisiksi tienkäyttäjiksi?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi,

edellyttääkö yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettu yksityisopettajan käsite, että verovelvollisen on oltava yksityinen elinkeinonharjoittaja?

Jos toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi,

toimiiko opetuksen antaja arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuna yksityisopettajana jo silloin, kun hän toimii omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan, vai onko yksityisopettajan käsitteelle asetettava muita vaatimuksia?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.