Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A & G Fahrschul-Akademie GmbH kontra Finanzamt Wolfenbüttel

(C-449/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálatot kérelmező fél: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Alperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Finanzamt Wolfenbüttel

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Magában foglalja-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában található iskolai, illetve egyetemi oktatás fogalom a B és C1 kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó járművezetés-oktatást?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Következik-e a felperesnek a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében vett hasonló céllal létrehozott intézménykénti elismerése a járművezető-oktatók vizsgáztatására és a járművezető oktatói és iskolai engedély megszerzésére vonatkozó, legutóbb a 2016. november 28-i törvénnyel (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, járművezető-oktatókról szóló törvény) módosított, a járművezetés-oktatásról szóló, 1969. augusztus 25-i törvényben (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336) található törvényi szabályozásból és a tanulóvezetők biztonságos, felelősségteljes és környezettudatos közlekedési résztvevőkké történő képzésének közérdekű céljából?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Feltétele-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének j) pontjában található „[magán]tanár” fogalomnak, hogy az adóalany egyéni vállalkozó legyen?

A második és harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Már attól a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében vett „[magán]tanárnak” minősül-e egy oktató, ha saját számlájára és saját felelősségére tevékenykedik, vagy a „[magán]tanár” minősítés más követelmények teljesítését is igényli?

____________

1 HL L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.