Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 26 juli 2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH mot Finanzamt Wolfenbüttel

(Mål C-449/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Motpart: Finanzamt Wolfenbüttel

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet skolundervisning eller universitetsutbildning i artikel 132.1 i och j i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 undervisning vid en trafikskola för att förvärva körkort för kategorierna B och C1?

Om den första frågan besvaras jakande:

Kan ett erkännande av klaganden som ett organ med liknande syften i den mening som avses i artikel 132.1 i i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt följa av lagbestämmelserna om prov för trafiklärare och godkännande av trafiklärare och trafikskolor i lagen om trafikskolutbildning av den 25 augusti 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), senast ändrad genom lag av den 28 november 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722, Fahrlehrergesetz), och av allmänintresset att säkerställa att trafikskoleelever utbildas till säkra, ansvarsfulla och miljömedvetna trafikanter?

Om den andra frågan ska besvaras nekande:

Förutsätter uttrycket ”[u]ndervisning som ges privat av lärare” i artikel 132.1 j i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system att den beskattningsbara personen är en enmansföretagare?

Om den första och den andra frågan ska besvaras nekande:

Är en person som ger undervisning redan en privatlärare i den mening som avses i artikel 132.1 j i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt om denne handlar för egen räkning och på eget ansvar eller ska det ställas ytterligare krav för rekvisitet privatlärare?

____________

1 EUT L 347, s. 1.