Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) den 27. juli 2017 – Walltopia AD mod Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo

(Sag C-451/17)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Walltopia AD

Sagsøgt: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 1 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, fortolkes således, at den deri omhandlede person, der har lønnet beskæftigelse, ikke er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor vedkommendes arbejdsgiver er etableret, såfremt den pågældende person i henhold til de i […] artikel 1, litra l), [i forordning nr. 883/2004] nævnte nationale bestemmelser umiddelbart inden starten af sin ansættelse ikke havde egenskab af forsikringstager i denne medlemsstat?

Er det – såfremt det første spørgsmål besvares benægtende – lovligt, at den nationale ret ved fortolkningen af indholdet og betydningen af begrebet »omfattet« i artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 987/2009 og i artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 883/2004 tager hensyn til personens nationalitet, når den person, der har lønnet beskæftigelse, i forvejen kun var omfattet af den nationale lovgivning på grund af sit statsborgerskab?

Må den nationale ret – såfremt det andet spørgsmål også besvares benægtende – ved anvendelsen af det i andet spørgsmål nævnte begreb tage hensyn til det sted, hvor den person, der har lønnet beskæftigelse, har sit sædvanlige og permanente opholdssted som omhandlet i artikel 1, litra j), i forordning nr. 883/2004?

Såfremt også det tredje spørgsmål besvares benægtende: Hvilke fortolkningselementer skal den nationale ret tage hensyn til ved analysen af indholdet af begrebet »omfattet af lovgivningen« i bestemmelserne i […] artikel 12, stk. 1, [i forordning nr. 883/2004] og artikel 14, stk. 1, i forordning nr. [987/2009] for at anvende disse bestemmelser i overensstemmelse med deres præcise betydning?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16.9.2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) (EUT L 284, s. 1).