Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2017. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Mobit Soc.cons.arl protiv Regione Toscana

(predmet C-350/17)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Mobit Soc.cons.arl

Druga strana u postupku: Regione Toscana

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1370/20071 (osobito zabranu – iz točaka (b) i (d) – sudjelovanja unutarnjih operatera u postupku nadmetanja extra moenia) primijeniti također u slučajevima kada je ugovor dodijeljen prije stupanja na snagu te uredbe?

Može li se pravnu osobu javnog prava kojoj je državno tijelo izravno dodijelilo ugovor za pružanje usluga lokalnog prijevoza i koje je izravno povezano s državnim tijelom u smislu organizacije i nadzora i čiji je društveni kapital u vlasništvu te države (bilo djelomično ili u cijelosti, zajedno s drugim javnim tijelima) načelno smatrati „unutarnjim operaterom” u smislu te uredbe i eventualno analogijom u skladu sa sudskom praksom u vezi s institutom „in house providing”?

Ako predmetno državno tijelo u slučaju izravne dodjele ugovora za pružanje usluga na koji se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1370/2007, nakon te dodjele (dok istodobno država zadržava isključivu ovlast za dodjelu koncesije) osnuje javno upravno tijelo ovlašteno za organiziranje predmetnih usluga ali koje ne provodi „sličan nadzor” nad izravnim ugovarateljem, dovodi li ta činjenica do toga da je predmetni ugovor izvan dosega članka 5. stavka 2. Uredbe?

Ako bi izvorni datum isteka dodijeljenog ugovora nastupao nakon isteka tridesetogodišnjeg razdoblja koje završava 3. prosinca 2039. (razdoblja koje započinje danom stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1370/2007), bi li to dovelo do neusklađenosti dodjeljivanja ugovora s načelima iz odredbi članaka 5. i članka 8. stavka 3. Uredbe, tumačenih zajedno, ili se tu nepravilnost može smatrati automatski ispravljenom, za sve pravne potrebe, podrazumijevanjem da se trajanje ugovora skraćuje po sili zakona (članak 8. stavak 3.) tako da ne prelazi tridesetogodišnje razdoblje?

____________

1     Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.)