Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 12. júna 2017 – Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana.

(vec C-350/17)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Mobit Soc.cons.arl

Žalovaný: Regione Toscana

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/20071 (predovšetkým pokiaľ ide o zákaz uvedený v písm. b) a d), týkajúci sa interného poskytovateľa, zúčastniť sa obstarávaní extra moenia) uplatňovať aj v prípadoch zákaziek zadaných v období pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia?

2.    Je možné teoreticky označiť za „interného poskytovateľa“ – v zmysle uvedeného nariadenia a prípadne na základe analógie s účelom judikatúry vytvorenej na základe inštitútu zadávania zákaziek „in house“ – právnickú osobu podľa verejného práva, ktorej orgán verejnej moci priamo zadal zákazku na služby dopravy vo verejnom záujme, v prípade, že dotknutý poskytovateľ služieb je organizačne a z hľadiska kontroly priamo prepojený s uvedeným štátnym orgánom, pričom jeho základné imanie vlastní príslušný štát (v plnom rozsahu alebo pomerne, v takom prípade spolu s ďalšími verejnými orgánmi)?

3.    Môže skutočnosť, že po priamom zadaní zákazky na služby patriace do oblasti regulácie podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007 zriadi vyššie uvedený štátny orgán verejný správny subjekt s organizačnou právomocou vo veci predmetných služieb (pričom štátu zostáva výlučná právomoc rozhodovať o zadávaní koncesií) – subjekt, ktorý nad subjektom, ktorému sa služby zadali, nevykonáva nijakú „podobnú kontrolu“ – viesť k tomu, že na predmetné zadanie služieb sa už nebude vzťahovať režim podľa článku 5 odseku 2 nariadenia?

4.    Vedie skutočnosť, že dané služby sa pôvodne priamo zadali na dlhšie než tridsaťročné obdobie, ktoré uplynie 3. decembra 2039 [lehota plynúca odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) 1370/2007], v každom prípade k nesúladu predmetného zadania zákazky na služby so zásadami uvedenými v článku 5 v spojení s článkom 8 odsekom 3 uvedeného nariadenia, alebo sa má predpokladať, že túto nezrovnalosť automaticky napráva, a to na všetky právne účely, implicitné skrátenie doby platnosti dotknutých zmlúv na tridsať rokov pôsobiace „ex lege“ (článok 8 odsek 3)?“

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, s. 1).