Language of document : ECLI:EU:C:2017:419

Byla C529/15

Gert Folk inicijuota byla

(Verwaltungsgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Direktyva 2004/35/EB – 17 straipsnis – Taikymas laiko atžvilgiu – Hidroelektrinė, pradėta eksploatuoti iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino pabaigos – 2 straipsnio 1 punkto b papunktis – Sąvoka „žala aplinkai“ – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias neįtraukiama žala, kurią apima leidimas – 12 straipsnio 1 dalis – Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais – Locus standi – Direktyva 2000/60/EB – 4 straipsnio 7 dalis – Tiesioginis veikimas“

Santrauka – 2017 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Aplinka – Žalos aplinkai prevencija ir ištaisymas – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Direktyva 2004/35 – Galiojimas laiko atžvilgiu – Žala aplinkai, atsiradusi jau pasibaigus direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminui, tačiau kilusi dėl įrenginio, kuris pradėtas eksploatuoti iki šios datos, eksploatavimo – Direktyvos taikytinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 17 straipsnis)

2.        Aplinka – Žalos aplinkai prevencija ir ištaisymas – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Direktyva 2004/35 – Sąvoka „žala aplinkai“ – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias į sąvoką „žala aplinkai“ nepatenka žala, kurią apima pagal nacionalinius vandens teisės aktus išduotas leidimas – Neleistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 2 straipsnio 1 punkto b papunktis)

3.        Aplinka – Bendrijos politika vandens srityje – Direktyva 2000/60 – Aplinkos apsaugos tikslai – Pareiga imtis būtinų priemonių, kad būtų sutrukdyta prastėti paviršinio vandens ar požeminio vandens telkinio būklei – Galimybė nukrypti projektų, dėl kurių egzistuoja svarbus visuomenės interesas, atveju – Šios direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos sąlygos – Nacionalinio teismo pareiga patikrinti, ar įvykdytos šioje nuostatoje numatytos sąlygos, siekiant nustatyti, ar padaryta žala aplinkai, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2004/35, tuo atveju, kai leidimas išduotas nepatikrinus, ar įvykdytos šios sąlygos – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60 4 straipsnio 7 dalies a–d punktai, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 2 straipsnio 1 punkto b papunktis)

4.        Aplinka – Žalos aplinkai prevencija ir ištaisymas – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Direktyva 2004/35 – Peržiūros procedūros – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidimą žvejoti turintys asmenys negali kreiptis dėl peržiūros procedūros dėl žalos aplinkai – Neleistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 12 ir 13 straipsniai)

1.      2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB, 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, jog ši direktyva ratione temporis taikoma žalai aplinkai, kuri atsirado po 2007 m. balandžio 30 d., tačiau kilo dėl įrenginio, kuriam pagal vandens teisės aktus išduotas leidimas ir kuris pradėtas eksploatuoti iki šios datos, eksploatavimo, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

(žr. 25 punktą ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.      Direktyva 2004/35, iš dalies pakeista Direktyva 2009/31, konkrečiai jos 2 straipsnio 1 punkto b papunktis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią žala, daranti reikšmingą neigiamą poveikį vandenų ekologinei, cheminei ar kiekybinei būklei arba ekologiniam potencialui, apskritai ir automatiškai nepatenka į sąvoką „žala aplinkai“ vien dėl to, kad šią žalą apima pagal nacionalinę teisę išduotas leidimas.

(žr. 34 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.      Tais atvejais, kai pagal nacionalinės teisės nuostatas išduodant leidimą nepatikrinta, ar įvykdytos 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 4 straipsnio 7 dalies a–d punktuose įtvirtintos sąlygos, siekdamas nustatyti, ar padaryta žala aplinkai, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 2 straipsnio 1 punkto b papunktį, nacionalinis teismas neprivalo pats tikrinti, ar įvykdytos minėtoje nuostatoje numatytos sąlygos.

Iš tiesų nacionalinėms institucijoms, kompetentingoms išduoti projekto leidimą, tenka pareiga prieš jį išduodant patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 7 dalies a–d punktuose išvardytų sąlygų, tačiau galima ir teisminė kontrolė. Vis dėlto pagal Sąjungos teisę nacionaliniai teismai neprivalo pakeisti kompetentingų nacionalinių institucijų ir patys nagrinėti, ar laikytasi minėtų sąlygų, jei tokia institucija išdavė leidimą to nepatikrinusi.

(žr. 39 ir 40 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

4.      Direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 12 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią leidimą žvejoti turintys asmenys negali kreiptis dėl peržiūros procedūros dėl žalos aplinkai, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį.

(žr. 50 punktą ir rezoliucinės dalies 4 punktą)