Language of document : ECLI:EU:C:2017:419

Vec C529/15

Konanie začaté na návrh, ktorý podal Gert Folk

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35/ES – Článok 17 – Časová pôsobnosť – Prevádzkovanie vodnej elektrárne spustenej do prevádzky pred uplynutím lehoty na prebratie tejto smernice – Článok 2 bod 1 písm. b) – Pojem ‚environmentálna škoda‘ – Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje akúkoľvek škodu krytú povolením – Článok 12 ods. 1 – Prístup k spravodlivosti vo veciach týkajúcich sa životného prostredia – Aktívna legitimácia – Smernica 2000/60/ES – Článok 4 ods. 7 – Priamy účinok“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. júna 2017

1.        Životné prostredie – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35 – Časová pôsobnosť – Environmentálne škody, ktoré vznikli po dni uplynutia lehoty na prebratie smernice, ale ktoré boli spôsobené zariadením spusteným do prevádzky pred týmto dňom – Uplatniteľnosť smernice

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35, zmenená smernicou 2009/31, článok 17)

2.        Životné prostredie – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35 – Pojem „environmentálna škoda“ – Vnútroštátna právna úprava, ktorá z pojmu environmentálna škoda vylučuje akúkoľvek škodu krytú povolením vydaným podľa vnútroštátnych ustanovení v oblasti vodného hospodárstva – Neprípustnosť

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35, zmenená smernicou 2009/31, článok 2 bod 1 písm. b)]

3.        Životné prostredie – Politika Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva – Smernica 2000/60 – Environmentálne ciele – Povinnosť vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu povrchovej alebo podzemnej vody – Možnosť výnimky pre projekty v nadradenom verejnom záujme – Podmienky uvedené v článku 4 ods. 7 uvedenej smernice – Povinnosť vnútroštátneho súdu preskúmať dodržanie podmienok stanovených týmto ustanovením na účely určenia existencie environmentálnej škody v zmysle smernice 2004/35 za predpokladu, že povolenie bolo vydané bez preskúmania dodržania týchto podmienok – Neexistencia

[Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60, článok 4 ods. 7 písm. a) až d), a 2004/35, zmenená smernicou 2009/31, článok 2 bod 1 písm. b)]

4.        Životné prostredie – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35 – Odvolacie postupy – Vnútroštátna právna úprava, ktorá osobám s rybárskym povolením neumožňuje podať návrh na začatie konania týkajúceho sa environmentálnej škody – Neprípustnosť

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35, zmenená smernicou 2009/31, články 12 a 13)

1.      Článok 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že s výhradou overení, ktoré prislúchajú vnútroštátnemu súdu, je uvedená smernica z hľadiska ratione temporis uplatniteľná na environmentálne škody, ku ktorým došlo po 30. apríli 2007, ktoré však boli spôsobené prevádzkou zariadenia, ktoré bolo v súlade s právnou úpravou o vodách povolené a spustené do prevádzky pred týmto dňom.

(pozri bod 25, bod 1 výroku)

2.      Smernica 2004/35, zmenená a doplnená smernicou 2009/31, a najmä jej článok 2 ods. 1 písm. b), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré všeobecným spôsobom a automaticky z pojmu „environmentálna škoda“ vylučuje škodu, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický a/alebo kvantitatívny stav alebo ekologický potenciál príslušných vôd, iba z dôvodu, že škoda je krytá povolením vydaným na základe tohto vnútroštátneho práva.

(pozri bod 34, bod 2 výroku)

3.      V prípade, že povolenie bolo podľa vnútroštátnych ustanovení vydané bez preskúmania splnenia podmienok uvedených v článku 4 ods. 7 písm. a) až d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, vnútroštátny súd sám osebe nie je povinný overiť, či sú splnené podmienky stanovené v tomto ustanovení na účely zistenia existencie environmentálnej škody v zmysle článku 2 bodu 1 písm. b) smernice 2004/35, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/31.

Príslušným vnútroštátnym orgánom totiž na povolenie projektu prislúcha preskúmať, či sú splnené podmienky uvedené v článku 4 ods. 7 písm. a) až d) smernice 2000/60 pred vydaním takého povolenia, bez toho, aby bolo dotknuté prípadné súdne preskúmanie. Právo Únie naopak neukladá vnútroštátnym súdom nijakú povinnosť nahradiť príslušný orgán tým, že samy preskúmajú uvedené podmienky, keď tento orgán vydal povolenie bez toho, aby vykonal uvedené preskúmanie.

(pozri body 39, 40, bod 3 výroku)

4.      Články 12 a 13 smernice 2004/35, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/31, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu vnútroštátneho práva, ako je ustanovenie dotknuté vo veci samej, ktoré neumožňuje osobám s rybárskym povolením podať návrh na začatie konania týkajúceho sa environmentálnej škody v zmysle článku 2 bodu 1 písm. b) uvedenej smernice.

(pozri bod 50, bod 4 výroku)