Language of document : ECLI:EU:C:2017:419

Zadeva C529/15

Postopek, ki ga je začel Gert Folk

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof)

„Predhodno odločanje – Okoljska odgovornost – Direktiva 2004/35/ES – Člen 17 – Časovna uporaba – Obratovanje hidroelektrarne, ki je začela obratovati pred potekom roka za prenos te direktive – Člen 2, točka 1(b) – Pojem ‚okoljska škoda‘ – Nacionalna ureditev, s katero je izključena vsa škoda, krita z dovoljenjem – Člen 12(1) – Dostop do sodišča na področju okoljskega prava – Procesno upravičenje – Direktiva 2000/60/ES – Člen 4(7) – Neposredni učinek“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. junija 2017

1.        Okolje – Preprečevanje in sanacija okoljske škode – Okoljska odgovornost – Direktiva 2004/35 – Časovna veljavnost – Okoljska škoda, ki je nastala po poteku roka za prenos direktive, vendar jo je povzročilo obratovanje objekta, ki je začel obratovati pred potekom tega roka – Uporabljivost direktive

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, člen 17)

2.        Okolje – Preprečevanje in sanacija okoljske škode – Okoljska odgovornost – Direktiva 2004/35 – Pojem „okoljska škoda“ – Nacionalna ureditev, s katero je izključena vsa škoda, krita z dovoljenjem, izdanim na podlagi nacionalnih predpisov o vodah – Nedopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, člen 2, točka 1(b))

3.        Okolje – Ukrepi Skupnosti na področju vodne politike – Direktiva 2000/60 – Okoljski cilji – Obveznost sprejeti ukrepe, potrebne za preprečitev poslabšanja stanja telesa površinske vode ali podzemne vode – Možnost določitve izjeme za projekte v prevladujočem javnem interesu – Pogoji, določeni v členu 4(7) navedene direktive – Obveznost nacionalnega sodišča, da nadzira spoštovanje pogojev iz te določbe, da bi ugotovilo obstoj okoljske škode v smislu Direktive 2004/35, kadar je bilo dovoljenje izdano brez preučitve spoštovanja teh pogojev – Neobstoj

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60, člen 4(7) od (a) do (d) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, člen 2, točka 1(b))

4.        Okolje – Preprečevanje in sanacija okoljske škode – Okoljska odgovornost – Direktiva 2004/35 – Postopki pregledovanja – Nacionalna ureditev, ki osebam z ribolovnim dovoljenjem ne omogoča, da začnejo postopek pregledovanja v zvezi z okoljsko škodo – Nedopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, člena 12 in 13)

1.      Člen 17 Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009, je treba razlagati tako, da se navedena direktiva, uporablja ratione temporis za okoljsko škodo, ki je nastala po 30. aprilu 2007, povzročena pa je bila z obratovanjem obrata, za katerega je bilo izdano dovoljenje v skladu s predpisi o vodah in ki je začel obratovati pred tem datumom, s pridržkom preveritev, ki jih mora opraviti predložitveno sodišče.

(Glej točko 25 in točko 1 izreka.)

2.      Direktivo 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, še zlasti njen člen 2, točka 1(b), je treba razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki na splošno in avtomatično izključuje, da bi se škoda z večjim škodljivim vplivom na ekološko, kemično ali količinsko stanje ali ekološki potencial zadevnih voda opredelila kot „okoljska škoda“ zgolj zato, ker je krita z dovoljenjem, izdanim na podlagi tega prava.

(Glej točko 34 in točko 2 izreka.)

3.      Če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nacionalnih določb, ne da bi bili preverjeni pogoji iz člena 4(7), od (a) do (d), Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, nacionalno sodišče za ugotovitev obstoja okoljske škode v smislu člena 2, točka 1(b), Direktive 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, ni dolžno samo preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz prvonavedene določbe.

Nacionalni organi, pristojni za odobritev projekta, so namreč pred izdajo takega dovoljenja ne glede na morebitni sodni nadzor dolžni preveriti, ali so izpolnjeni pogoji, našteti v členu 4(7), od (a) do (d), Direktive 2000/60. Pravo Unije pa nacionalnih sodišč nikakor ne zavezuje, da namesto pristojnega organa sama preverijo navedene pogoje, če je ta organ izdal dovoljenje, ne da bi opravil ta preizkus.

(Glej točki 39 in 40 ter točko 3 izreka.)

4.      Člena 12 in 13 Direktive 2004/35, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/31, je treba razlagati tako, da nasprotujeta določbi nacionalnega prava, kot je ta iz postopka v glavni stvari, s katero imetnikom ribolovnih pravic ni dovoljeno sprožiti postopka pregledovanja v zvezi z okoljsko škodo v smislu člena 2, točka 1(b), navedene direktive.

(Glej točko 50 in točko 4 izreka.)