Language of document :

Sag anlagt den 20. juli 2017 – Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

(Sag C-441/17)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 1 (herefter »habitatdirektivet«), idet den har vedtaget et bilag til skovforvaltningsplanen for skovfogedsområdet Białowieża, uden at have sikret sig, at dette bilag ikke ville have en negativ indvirkning på integriteten af lokaliteten af fælleskabsbetydning (LAF) og det særlige bevaringsområde (SBO) PLC200004 Puszcza Białowieska.

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 1, og artikel 4, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 2 (herefter »fugledirektivet«), idet den ikke har truffet de nødvendige bevaringsforanstaltninger, som opfylder de økologiske behov for naturtyper i bilag I til habitatdirektivet, arter i bilag II til samme direktiv, fugle i bilag I til fugledirektivet og regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter, som ikke er anført i det sidstnævnte bilag, for hvilke LAF’en og SBO’et PLC200004 Puszcza Białowieska blev oprettet.

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til habitatdirektivets artikel 12, stk. 1, litra a) og d), idet den ikke har sikret en streng beskyttelse af de i bilag IV til habitatdirektivet anførte saprofytiske billearter (sinoberbille [Cucujus cinnaberinus], pragtbille [Buprestis splendens], melandryidaebille [Phryganophilus ruficollis] og pythidaebille [Pytho kolwensis]), dvs. ikke har forbudt forsætligt drab og forstyrrelse samt beskadigelse eller ødelæggelse af disse billers yngle- eller rasteområder i skovfogedsområdet Białowieża.

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fugledirektivets artikel 5, litra b) og d), idet den ikke har sikret beskyttelse af de i [bilag I til] fugledirektivet anførte fuglearter, især den hvidryggede flagspætte (Dendrocopos leucotos), den tretåede spætte (Picoides tridactylus), spurveuglen (Glaucidium passerinum) og perleuglen (Aegolius funereus), eller ikke har sikret, at disse fuglearter i skovfogedsområdet Białowieża ikke dræbes og ikke forstyrres i yngletiden, og at deres reder og æg ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes.

Republikken Polen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Polens miljøminister vedtog den 25. marts 2016 under henvisning til barkbillen typografs (Ips typographus) udbredelse et bilag til skovforvaltningsplan fra 2012, der gav tilladelse til at tredoble skovhugsten i skovene i skovfogedsområdet Białowieża, nemlig fra 63 471 m3 til 188 000 m3 i årene 2012-2021, og til at træffe foranstaltninger til aktiv skovforvaltning i områder, der hidtil havde været friholdt for indgreb, nemlig til at fjerne over hundrede år gamle, døende og døde træer, som f.eks. grantræer, der var angrebet af typografer – såkaldte sanitære udhugninger, ny opvækst og foryngelse. Dette bilag udgør en plan i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Integriteten af lokaliteten PLC200004 Puszcza Białowieska omfatter: den naturlige karakter, der er uberørt af menneskelig aktivitet, en stor andel af gamle træer, herunder træer, der er over hundrede år gamle, et stort antal stående og liggende døde træer (dødt træ), forekomsten af arter, der er typiske for urørt skov (saprofytiske billearter, tretået spætte, hvidrygget flagspætte, spurveugle, perleugle). De foranstaltninger, der er gennemført i skovfogedsområdet Białowieża, er således ikke forenelige med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, da de polske myndigheder før vedtagelsen af bilaget ikke havde sikret sig, at godkendelsen af dette ikke ville have en negativ indvirkning på dette områdes integritet.

Efter vedtagelsen af generaldirektøren for statsskoves beslutning nr. 51 af 17. februar 2017 påbegyndtes fjernelsen af tørre og af typografen angrebne træer i alle skovfogedsområderne (Białowieża, Browsk, Hajnówka), dvs. på et areal på ca. 34 000 hektar (arealet af PLC200004 Puszcza Białowieska udgør 63 147 hektar).

Kommissionen er af den opfattelse, at foranstaltningerne til aktiv skovforvaltning i levested 91D0 (skovbevoksede tørvemoser), 91E0 (elle- og askeskove med overdrev, popler, el og ask), i de over hundrede år gamle skovbestande i levested 9170 (subkontinentale ege-avnbøge-skove), i levestederne for den hvidryggede flagspætte, den tretåede spætte, spurveuglen, perleuglen, hvepsevågen, den lille fluesnapper, halsbåndfluesnapperen og hulduen og i levestederne for de saprofytiske billearter, [sinoberbillen, Boros schneideri, melandryidaebillen, pythidaebillen, Rhysodes sulcatus og pragtbillen], ligesom fjernelsen af over hundrede år gamle, døde grantræer og fældningen af træer inden for rammerne af udvidelsen af skovhugsten i PLC200004 Puszcza Białowieska, i sammenhæng med gennemførelsen af Republikken Polens miljøministers beslutning af 25. marts 2016 og generaldirektøren for statsskoves beslutning nr. 51 af 17. februar 2017, udgjorde en potentiel fare for naturtyperne og levestederne for de dyr og fugle, der var anført i planen for bevarelsesopgaver for PLC200004 Puszcza Białowieska, og forhindrede gennemførelsen af de deri indeholdte beskyttelsesforanstaltninger med henblik på opretholdelse af den forskriftsmæssige bevaringsstatus for PLC200004 Puszcza Białowieska, hvilket udgør en tilsidesættelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 1.

Derudover forhindrede de ovenfor beskrevne foranstaltninger til aktiv skovforvaltning, der blev indført på grundlag af bilaget, og som ødelægger de strengt beskyttede saprofytiske billearters levested, gennemførelsen af konkrete særlige foranstaltninger til i tilstrækkelig grad at sikre en bevaringsstatus for de i bilag IV, litra a), til habitatdirektivet anførte fire saprofytiske billearter (sinoberbille [Cucujus cinnaberinus], pragtbille [Buprestis splendens], melandryidaebille [Phryganophilus ruficollis] og pythidaebille [Pytho kolwensis]).

Endelig har Kommissionen anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger til aktiv skovforvaltning, der blev indført på grundlag af bilaget, som følge af ødelæggelsen af levestederne for den hvidryggede flagspætte (Dendrocopos leucotos), den tretåede spætte (Picoides tridactylus), spurveuglen (Glaucidium passerinum) og perleuglen (Aegolius funereus) tilsidesatte forpligtelsen til at sikre en effektiv beskyttelse af disse fuglearter, da de ikke forhindrede ødelæggelsen af disse fugles reder eller forsætlig forstyrrelse af dem.

____________

1     EFT 1992, L 206, s. 7.

2     EUT 2010, L 20, s. 7.