Language of document :

Kanne 20.7.2017 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-441/17)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes ja K. Hermann)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii

toteamaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 (jäljempänä luontotyyppidirektiivi) 6 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se hyväksyi Białowieżan metsäalueen metsänhoitosuunnitelman liitteen varmistamatta sitä, ettei sillä vaikuteta haitallisesti yhteisön tärkeänä pitämän alueen (SCI-alue) ja erityisten suojelutoimien alueen (SPA-alue) PLC200004 Puszcza Białowieskan koskemattomuuteen

toteamaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY2 (jäljempänä lintujensuojeludirektiivi) 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia säilyttämistoimenpiteitä, jotka noudattavat luontotyyppidirektiivin liitteen I mukaisten luonnollisten elinympäristöjen ja liitteen II mukaisten lajien sekä lintujensuojeludirektiivin liitteen I mukaisten lintujen ja liitteessä I luettelemattomien säännönmukaisesti esiintyvien muuttolintulajien, joita varten SCI- ja SPA-alue PLC200004 Puszcza Białowieska perustettiin, ekologisia vaatimuksia

toteamaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut tiukkaa suojelua luontotyyppidirektiivin liitteessä IV mainituille puissa eläville kuoriaisille (punahärö (Cucujus cinnaberinus), loistojalokuoriainen (Buprestis splendens), kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis) ja korpikolva (Pytho kolwensis), eli se ei ole kieltänyt niiden tahallista tappamista ja häiritsemistä eikä niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentämistä tai hävittämistä Białowieżan metsänhoitoalueella, ja

toteamaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut lintujensuojeludirektiivin 5 artiklan b ja d alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut lintujensuojeludirektiivin 1 artiklassa mainittujen lintulajien ja erityisesti valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos), pohjantikan (Picoides tridactylus), varpuspöllön (Glaucidium passerinum) ja helmipöllön (Aegolius funereus) suojelua tai koska se ei ole varmistanut, ettei niitä Białowieżan metsänhoitoalueella tapeta tai häiritä haudonta- ja jälkeläistenhoitoaikana sekä ettei niiden pesiä ja munia tuhota, vahingoiteta tai poisteta tahallisesti;

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puolan tasavallan ympäristöministeri hyväksyi 25.3.2016 kirjanpainajan (Ips typographus) leviämiseen vetoamalla vuoden 2012 metsänhoitosuunnitelman liitteen, jossa annettiin lupa kolminkertaistaa puuntuotanto, nimittäin 63 471 m3:stä 188 000 m3:iin, Białowieżan metsänhoitoalueen metsissä vuosina 2012–2021 ja ryhtyä tähän asti toimilta suljetuilla alueilla aktiivisen metsänhoidon toimenpiteisiin, nimittäin poistaa yli satavuotiaita, kuolevia ja kuolleita puita kuten esimerkiksi kirjanpainajan valloittamia kuusia – niin sanotulla metsänhoidollisella raivaamisella, metsittämisellä ja nuorentamisella. Tässä liitteessä esitetään luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suunnitelma. Alueen PLC200004 Puszcza Białowieska koskemattomuuteen kuuluu luonnollinen, ihmisten toiminnasta vapaa luonne, vanhojen puiden suuri määrä, mukaan luettuna yli sata vuotta vanhat puut, suuri määrä seisovia ja makaavia kuolleita puita (lahopuu), luonnontilassa oleville metsille tyypillisten lajien esiintyminen (puissa elävät kuoriaiset, pohjantikka, valkoselkätikka, varpuspöllö ja helmipöllö). Białowieżan metsänhoitoalueella toteutetut toimenpiteet eivät näin ollen sovellu yhteen luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan kanssa, koska Puolan viranomaiset eivät ole ennen liitteen antamista varmistaneet, ettei sen hyväksyminen vaikuta haitallisesti tämän alueen koskemattomuuteen.

Valtionmetsien ylijohtajan 17.2.2017 päivätyn päätöksen nro 51 antamisen jälkeen oli aloitettu kuivien ja kirjanpainajan valtaamien puiden poistaminen kaikilla metsäalueilla (Białowieża, Browsk, Hajnówka) eli noin 34 000 hehtaarin alueella (PLC200004 Puszcza Białowieskan pinta-ala on 63 147 hehtaaria).

Komission mukaan aktiivisen metsänhoidon toimenpiteet luontotyypeillä 91D0 (suometsät) ja 91E0 (joenrantametsät, joissa on pajuja, poppeleita, leppiä ja saarnia) ja yli sata vuotta vanhoilla metsäalueilla luontotyypillä 9170 (subkontinentaalinen matara-tammi-valkopyökkimetsä) sekä valkoselkätikan, pohjantikan, varpuspöllön, helmipöllön, mehiläishaukan, pikkusiepon, sepelsiepon ja uuttukyyhkyn sekä puissa elävien kuoriaisten punahärö, lahokapo, kaskikeiju, korpikolva, Rhysodes sulcatus ja loistojalokuoriainen elinympäristöissä, kuten myös yli sata vuotta vanhojen kuolleiden kuusien poistaminen ja puiden hakkuu laajennettaessa puuntuotantoa PLC200004 Puszcza Białowieskalla, mikä liittyi Puolan tasavallan ympäristöministerin 25.3.2016 tekemän päätöksen ja valtionmetsien ylijohtajan 17.2.2017 tekemän päätöksen täytäntöönpanoon, muodostavat mahdollisen vaaran PLC200004 Puszcza Białowieskan suojelutoimenpidesuunnitelmassa luetelluille luontotyypeille ja eläinten ja lintujen elinympäristöille ja estävät siinä säädettyjen suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanon PLC200004 Puszcza Białowieskan asianmukaisen suojelun tason säilyttämiseksi, mikä tarkoittaa luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan rikkomista.

Tämän lisäksi yllä kuvatut liitteen perusteella käyttöön otetut, tiukasti suojeltujen puissa elävien kuoriaisten elinympäristön tuhoavat aktiivisen metsänhoidon toimenpiteet estävät konkreettisten erityisten toimenpiteiden suorittamisen luontotyyppidirektiivin liitteessä IVa mainittujen neljän puissa elävän kuoriaislajin (punahärö (Cucujus cinnaberinus), loistojalokuoriainen (Buprestis splendens), kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis) ja korpikolva (Pytho kolwensis) suojelun tason asianmukaiseksi takaamiseksi.

Komissio esittää lopuksi, että yllä kuvatuilla liitteen nojalla toteutetuilla aktiivisen metsänhoidon toimenpiteillä rikotaan valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos), pohjantikan (Picoides tridactylus), varpuspöllön (Glaucidium passerinum) ja helmipöllön (Aegolius funereus) elinympäristöjen tuhoamisen vuoksi velvoitetta varmistaa näiden lintulajien tehokas suoja, koska niillä ei estetä pesien tuhoamista ja näiden lintujen tahallista pois ajamista.

____________

1 EYVL 1992, L 206, s. 7.

2 EUVL 2010, L 20, s. 7.