Language of document :

Tužba podnesena 20. srpnja 2017. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C-441/17)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes i K. Herrmann)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtjeva da,

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 3. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore1 (u daljnjem tekstu: Direktiva o staništima) jer je donijela prilog uz Plan upravljanja šumskim područjem Białowieża, a da se nije uvjerila da taj plan neće negativno utjecati na cjelovitost područja od značaja za Zajednicu (PZZ) i posebnog područja očuvanja (PPO) PLC200004 Puszcza Białowieska;

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 1. Direktive o staništima i članka 4. stavaka 1. i 2. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica2 (u daljnjem tekstu: Direktiva o divljim pticama), jer nije poduzela potrebne mjere očuvanja koje odgovaraju ekološkim zahtjevima prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I i vrsta iz Priloga II Direktive o staništima kao i ptica iz Priloga I Direktive o divljim pticama i migracijskih vrsta koje se redovito pojavljuju a nisu navedene u Prilogu I za koje su bila namijenjena PZZ i PPO PLC200004 Puszcza Białowieska;

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 12. stavka 1. točaka (a) i (d) Direktive o staništima jer nije osigurala strogu zaštitu za u Prilogu IV Direktive o staništima navedene saproksilne kornjaše (Cucujus cinnaberinus, Buprestis splendens, Phryganophilus ruficollis i Pytho kolwensis), odnosno nije zabranila njihovo namjerno ubijanje i uznemiravanje kao i oštećivanje ili uništavanje njihovih lokaliteta za razmnožavanje ili odmor u šumskom području Białowieża i

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 5. točaka (b) i (d) Direktive o divljim pticama jer nije osigurala zaštitu vrsta ptica navedenih u članku 1. Direktive o divljim pticama, posebno planinskog djetlića (Dendrocopos leucotos), troprstog djetlića (Picoides tridactylus), malog ćuka (Glaucidium passerinum) i planinskog ćuka (Aegolius funereus), odnosno nije osigurala da ih se u šumskom području Białowieża ne ubija, ne uznemirava u razdoblju razmnožavanja ili podizanja mladunčadi i da se njihova gnijezda i jaja namjerno ne uništavaju, oštećuju ili uklanjaju;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ministarstvo zaštite okoliša Republike Poljske je 25. ožujka 2016. pozivajući se na širenje smrekinog pisara (Ips typographus) donijelo prilog Planu upravljanja šumskim područjem iz 2012., kojime je dopušteno utrostručenje iskorištavanja drveta u šumama šumskog područja Białowieża, odnosno od 63 471 m3 na 188 000 m3 u razdoblju od 2012. do 2021. i poduzimanje mjera aktivnog upravljanja šumama u područjima koja su do sada bila isključena od intervencija, odnosno drveća koje je staro više od stotinu godina, umirućeg i mrtvog drveća i onog koje je napao smrekin pisar (takozvana sanitarna sječa, ponovno pošumljavanje i pomlađivanje). Taj prilog predstavlja plan u smislu članka 6. stavka 3. Direktive o staništima. U cjelovitost područja PLC200004 Puszcza Białowieska pripada: prirodni karakter, slobodan od ljudske aktivnosti, veliki udio starog drveća, od kojih su neka i više od stotinu godina stara, veliki broj stojećih i ležećih mrtvih stabala (mrtvo drvo), nazočnost vrsta koje su svojstvene prirodnim šumama (saproksilni kornjaš, troprsti djetlić, planinski djetlić, mali ćuk, planinski ćuk). Mjere provedene u šumskom području Białowieża protivne su članku 6. stavku 3. Direktive o staništima, jer se poljska tijela prije donošenja toga priloga nisu uvjerila da njegova primjena neće negativno utjecati na cjelovitost toga područja.

Nakon što je glavni ravnatelj za državne šume donio odluku br. 51. od 17. veljače 2017. započelo je uklanjanje sasušenih stabala i stabala koje je napao smrekin pisar na svim šumskim područjima (Białowieża, Browsk, Hajnówka), što je područje od otprilike 34 000 hektara (površina PLC200004 Puszcza Białowieska iznosi 63 147 hektara).

Komisija smatra da su mjere aktivnog upravljanja šumama u staništima 91D0 (pošumljena tresetišta), 91E0 (poplavljene šume s vrbama, topolama, johama i jasenom), u stogodišnjoj šumi u staništu 9170 (supkontinentalna šuma broćike, hrasta i graba), u staništima planinskog djetlića, troprstog djetlića, malog ćuka, planinskog ćuka, škanjca osaša, male muharice, Ficedule albicollis i goluba dupljaša kao i u staništima saproksilnih kornjaša Cucujus cinnaberinus, Boros schneideri, Phrygaophilus ruficollis, Pytho kolwensis, Rhysodes sulcatus i Buprestis splendens kao i uklanjanje stogodišnjih mrtvih smreka i srušenog drveća u okviru proširenja iskorištavanja drveta u PLC200004 Puszcza Białowieska u vezi s provedbom odluke ministra zaštite okoliša Republike Poljske od 25. ožujka 2016. i odluke br. 51. glavnog ravnatelja za državne šume od 17. veljače 2017. moguća opasnost za prirodna staništa i staništa životinja i ptica navedena u Planu mjera zaštite za PLC 200004 Puszcza Białowieska i sprječavaju provedbu mjera očuvanja predviđenih tim planom za održavanje propisnog stanja očuvanosti PLC200004 Puszcza Białowieska, što predstavlja povredu članka 6. stavka 1. Direktive o staništima.

Osim toga, gore opisane mjere aktivnog upravljanja šumama koje se provode na temelju navedenog priloga i uništavaju stanište strogo zaštićenih saproksilnih kornjaša sprječavaju provedbu specifičnih i konkretnih mjera za osiguranje odgovarajućeg stanja očuvanosti četiri vrste saproksilnog kornjaša navedene u Prilogu IV.(a) Direktive o staništima (Cucujus cinnaberinus, Buprestis splendens, Phryganophilus ruficollis i Pytho kolwensis).

Konačno, Komisija navodi da su gore opisane mjere aktivnog upravljanja šumama koje se provode na temelju navedenog priloga zbog uništavanja staništa planinskog djetlića (Dendrocopos leucotos), troprstog djetlića (Picoides tridactylus), malog ćuka (Glaucidium passerinum) i planinskog ćuka (Aegolius funereus) protivne obvezi osiguravanja učinkovite zaštite tih vrsta ptica jer ne sprječavaju uništavanje njihovih gnijezda niti njihovo namjerno uznemiravanje.

____________

1     SL 1992, L 206, str. 7.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.

2     SL 2010, L 20, str. 7.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.