Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-441/17)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes, K. Herrmann, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții să constate că:

Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (denumită în continuare Directiva „habitate”) 1 , întrucât a aprobat o anexă a planului de gestionare forestieră privind districtul forestier Białowieża, fără a se asigura că aceasta nu aduce atingere integrității sitului de importanță comunitară (SIC) și zonei de protecție specială (ZPS) PLC200004 Puszcza Białowieska ;

Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva „habitate” și al articolului 4 alineatele (1) și (2) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (denumită în continuare Directiva „păsări”)2 , întrucât a omis să stabilească măsurile de conservare necesare în conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale speciilor din anexa II la Directiva „habitate”, precum și ale păsărilor din anexa I la Directiva „păsări”și a speciilor migratoare care nu sunt cuprinse în anexa menționată (care apar în mod regulat), pentru care au fost desemnate SIC și ZPS PLC200004 Puszcza Białowieska;

Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 12 alineatul (1) literele (a) și (d) din Directiva „habitate” întrucât a omis să asigure o protecție strictă a coleopterelor saproxilice [gândacul de scoarță roșu (Cucujus cinnaberinus), gândacul curcubeu al pinului (Buprestis splendens), Phryganophilus ruficollis și Pytho kolwensis] menționate la anexa IV litera (a) din Directiva „habitate”, cu alte cuvinte întrucât nu a vegheat la interzicerea efectivă a uciderii deliberate sau a perturbării acestora sau a deteriorării sau distrugerii ariilor lor de reproducere în districtul forestier Białowieża;

Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 literele (b) și (d) din Directiva „păsări” întrucât a omis să asigure protecția speciilor de păsări menționate la articolul 1 din Directiva „păsări”, în special, ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus), cucuveaua pitică (Glaucidium passerinum) și minunița (Aegolius funereus), cu alte cuvinte întrucât nu a vegheat ca aceste specii să nu fie ucise sau perturbate în perioada de reproducere sau de maturizare și să nu aibă loc distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor în districtul forestier Białowieża;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Invocând propagarea gândacului tipograf (Ips typographus), ministrul mediului din Republica Polonă a aprobat, la 25 martie 2016, o anexă la planul de gestionare forestieră (PGF) din 2012 care permite triplarea exploatării lemnului în districtul forestier Białowieża, cu alte cuvinte trecerea de la 63 471 metri cubi la 188 000 metri cubi între 2012 și 2021, precum și efectuarea de operațiuni de gestionare forestieră activă (tăieri sanitare, reîmpădurire și tăieri de întinerire), având ca obiect eliminarea unor arbori seculari muribunzi sau morți (și, înainte de toate, a unor molizi colonizați de gândacul tipograf), în zone în care orice intervenție era până atunci exclusă. Această anexă constituie un „plan” în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva „habitate”. Caracteristicile constitutive ale integrității sitului PLC200004 Puszcza Białowieska sunt următoarele : caracterul său natural nemodelat de activitatea umană, proporția importantă de arbori bătrâni, printre care arbori seculari, cantitatea mare de lemn mort (arbori căzuți, trunchiuri moarte fără ramuri, arbori rupți), prezența unor specii caracteristice pădurilor naturale (coleoptere saproxilice, ciocănitoare de munte, ciocănitoare cu spate alb, cucuvea pitică, minuniță). În consecință, potrivit Comisiei, operațiunile întreprinse pe teritoriul districtului forestier Białowieża sunt contrare articolului 6 alineatul (3) din Directiva „habitate”, întrucât autoritățile poloneze nu s-au asigurat, înainte de a aproba anexa menționată, că adoptarea sa nu ar aduce atingere integrității sitului PLC200004 Puszcza Białowieska.

În urma adoptării deciziei nr. 51 a directorului general al Oficiului pădurilor la 17 februarie 2017, s-a procedat la eliminarea unor arbori uscați și a unor arbori colonizați de gândacul tipograf în toate districtele forestiere (Białowieża, Browsk și Hajnówka), cu alte cuvinte pe aproximativ 34 000 de hectare (situl PLC 200004 Puszcza Białowieska se întinde pe 63 147 de hectare).

Comisia observă că operațiunile de gestionare forestieră activă în habitatele 91D0 -turbării împădurite -, și 91E0 - păduri aluvionare cu sălcii, plopi, anini, frasini -, și în arboreturile seculare din habitatul 9170 – păduri de stejar și carpen subcontinentale, precum și în habitatele ciocănitorii cu spate alb, ciocănitorii de munte, cucuvelei pitice, minuniței, viesparului, muscarului mic, muscarului cu guler, porumbelului sălbatic și în habitatele coleopterelor saproxilice [gândacul de scoarță roșu (Cucujus cinnaberinus), Boros schneideri, Phryganophilus ruficollis, Pytho kolwensis, Rhysodes sulcatus și gândacul curcubeu al pinului (Buprestis splendens)], precum și eliminarea unor molizi seculari morți și tăierea de arbori în cadrul sporirii volumului de lemn exploatabil pe situl PLC200004 Puszcza Białowieska (ca urmare a aplicării deciziei ministrului mediului din Republica Polonă din 25 martie 2016 și a deciziei nr. 51 a directorului general al Oficiului pădurilor din 17 februarie 2017) constituie pericole potențiale pentru habitatele naturale și pentru habitatele animalelor și păsărilor identificate în Plan Zadań Ochronnych (plan referitor la misiunile de conservare, denumit în continuare „PZO ”) aferent sitului PLC200004 Puszcza Białowieska ; aceste operațiuni împiedică executarea măsurilor de conservare prevăzute în PZO în scopul menținerii sitului PLC200004 Puszcza Białowieska într-o stare de conservare favorabilă. Este vorba de o încălcare a articolului 6 alineatul (1) din Directiva „habitate ”.

În plus, Comisia susține că operațiunile de gestionare forestieră activă vizate mai sus (puse în aplicare în temeiul anexei susmenționate), întrucât distrug habitatele coleopterelor saproxilice care fac obiectul unei protecții stricte, împiedică punerea în aplicare a unor acțiuni specifice și concrete care vizează menținerea unei stări de conservare favorabile unui număr de patru specii de coleoptere saproxilice, și anume gândacul de scoarță roșu (Cucujus cinnaberinus), Phryganophilus ruficollis, Pytho kolwensis și gândacul curcubeu al pinului (Buprestis splendens), vizate la anexa IV litera (a) la Directiva „habitate”.

În sfârșit, Comisia arată că operațiunile de gestionare forestieră activă descrise mai sus (puse în aplicare în temeiul anexei susmenționate), întrucât distrug habitatele ciocănitorii cu spate alb, ciocănitorii de munte, cucuvelei pitice și minuniței, aduc atingere obligației de a garanta o protecție eficace a acestor specii de păsări, din moment ce nu previn distrugerea cuiburilor acestor păsări nici perturbarea lor deliberată.

____________

1     JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 02, p. 109.

2     JO 2009, L 20, p. 7.