Language of document :

Žaloba podaná 20. júla 2017 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-441/17)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes a K. Herrmann)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že schválila prílohu plánu obhospodarovania lesov pre lesnú oblasť Białowieża bez uistenia sa, že to nebude mať nepriaznivý vplyv celistvosť lokalít európskeho významu (LEV) a osobitných chránených oblastí (OCHO) PLC200004 Puszcza Białowieska, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1 ,

určiť, že Poľská republika si tým, že nestanovila potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ako aj vtákov uvedených v prílohe I smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a pravidelne sa vyskytujúcich druhoch sťahovavých vtákov neuvedených v tejto prílohe, pre ktoré sú určené LEV a OCHO PLC200004, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 1 smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a z článku 4 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva2 ,

určiť, že Poľská republika si tým, že nezabezpečila prísnu ochranu saproxylického hmyzu [plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), krasoň (Buprestis splendens), pralesník oranžovoštíty (Phryganophilus ruficollis) a Pytho kolwensis] uvedených v prílohe IV smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, t. j. nezakázala ich úmyselné zabíjanie, rušenie pokoja alebo poškodzovanie či ničenie území ich rozmnožovania v lesnej oblasti Białowieża, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 12 ods. 1 písm. a) a d) smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín,

určiť, že Poľská republika si tým, že nezabezpečila ochranu druhov vtákov uvedených v článku 1 smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva, najmä ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus), kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) a pôtika kapcavého (Aegolius funereus), t. j. nezabezpečila, aby neboli zabíjané, ani plašené počas rozmnožovania a výchovy mláďat, a aby ich hniezda či vajcia neboli úmyselne ničené alebo odstraňované v lesnej oblasti Białowieża, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 písm. b) a d) smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

S odvolaním sa na lykožrúta smrekového (Ips typographus) minister životného prostredia 25. marca 2016 schválil prílohu plánu obhospodarovania lesov (POL) pre lesnú oblasť Białowieża z roku 2012 umožňujúcu strojnásobenie ťažby dreva v lesnej oblasti Białowieża, t. j. z 63 471 m3 na 188 000 m3 v rokoch 2012 až 2021, ako aj vykonávanie aktívnych zásahov v rámci lesného hospodárstva spočívajúcich v ničení vyše storočných, umierajúcich alebo mŕtvych stromov, najmä smrekov napadnutých lykožrútom formou sanitárnych rezov, zalesňovania a obnovy lesa v oblastiach, ktoré doteraz boli vylúčené z oblasti zásahov. Táto príloha je plánom v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Celistvosť územia PLC200004 Puszcza Białowieska tvorí: prirodzený charakter neovplyvnený činnosťou človeka, výrazný podiel starých stromov, vrátane stromov viac ako 100 rokov starých, veľké množstvo stojacich a popadaných stromov (mŕtve drevo), prítomnosť druhov, ktoré sú typické pre prírodné lesy (saproxylický hmyz, ďubník trojprstý, ďateľ bielochrbtý, kuviček vrabčí a pôtik kapcavý). V dôsledku toho sú podľa Komisie činnosti vykonávané v lesnej oblasti Białowieża v rozpore s článkom 6 ods. 3 smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pretože poľské orgány nezabezpečili pred prijatím prílohy, že nebude mať negatívny vplyv na celistvosť tejto oblasti.

Po vydaní rozhodnutia č. 51 generálnym riaditeľom štátnych lesov 17. februára 2017 sa začalo s odstraňovaním suchých stromov a stromov napadnutých lykožrútom smrekovým na území všetkých lesných oblastí (Białowieża, Browsk, Hajnówka), t. j. na ploche asi 34 000 ha (plocha PLC2000004 Puszcza Białowieska predstavuje 63 147 ha).

Komisia sa domnieva, že aktívne činnosti lesného hospodárstva v biotopoch 91D0 zalesnené rokliny a 91E0 lužné lesy s vŕbami, topoľmi, olšami a jaseňmi a vo viac ako storočných lesných porastoch subkontinentálneho stupňa 9170, ako aj v biotopoch ďatľa bielochrbtého, ďubníka trojprstého, kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého, včelojeda lesného, mucholapky malej, mucholapky bielokrkej a holuba plúžika a v biotopoch saproxylického hmyzu: plocháč červený, boroš Schneider, pralesník oranžovoštíty, pytho kolwensis, rhysodes sulcatus a krasoňa, a zároveň odstraňovanie storočných smrekov a rúbanie stromov v rámci zvyšovania objemu ťažby dreva v oblasti PLC200004 Puszcza Białowieska v súvislosti s výkonom rozhodnutia ministra životného prostredia Poľskej republiky z 25. marca 2016 a rozhodnutia č. 51 generálneho riaditeľa štátnych lesov zo 17. februára 2017 predstavujú potenciálne ohrozenie prírodných biotopov a biotopov zvierat a vtákov, ktoré je uvedené v pláne ochranných činností pre oblasť PLC200004 Puszcza Białowieska a ktoré znemožňuje vykonávanie ochranných opatrení na účely zachovania dobrého stavu ochrany oblasti PLC200004 Puszcza Białowieska, predstavujú porušenie článku 6 ods. 1 smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Okrem toho Komisia uvádza, že vyššie uvedené činnosti lesného hospodárstva vykonávané na základe prílohy, ktoré ničia biotopy saproxilického hmyzu podliehajúceho prísnej ochrane, znemožňujú prijímanie konkrétnych a špecifických opatrení, ktorých cieľom je zachovanie dobrého stavu 4 druhov saproxilického hmyzu [plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), krasoň (Buprestis splendens), pralesník oranžovoštíty (Phryganophilus ruficollis) a Pytho kolwensis] uvedených v prílohe IVa smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Napokon Komisia uvádza, že vyššie uvedené činnosti lesného hospodárstva vykonávané na základe prílohy, ktoré ničia biotopy ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus), kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) a pôtika kapcavého (Aegolius funereus), porušujú povinnosti zabezpečenia účinnej ochrany týchto vtákov, keďže nebránia ničeniu hniezd týchto vtákov, ani ich úmyselnému vyrušovaniu.

____________

1 Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

2 Ú. v. EÚ L 20, 2009, s. 7.