Language of document : ECLI:EU:T:2017:642

POSTANOWIENIE SĄDU (czwarta izba)

z dnia 13 września 2017 r.(1)

Sprostowanie

W sprawie T-264/15 REC,

Gameart sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (Polska), reprezentowana przez adwokata P. Hoffmana,

strona skarżąca,

przeciwko

Komisji Europejskiej, reprezentowanej przez J. Hottiaux, A. Bucheta oraz M. Konstantinidisa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranej przez

Rzeczpospolitą Polską, reprezentowaną przez B. Majczynę, M. Kamejszę oraz M. Pawlicką, działających w charakterze pełnomocników,

przez

Parlament Europejski, reprezentowany przez D. Warina oraz A. Pospíšilovą Padowską, działających w charakterze pełnomocników,

oraz przez

Radę Unii Europejskiej, reprezentowaną początkowo przez J.B. Laignelota, K. Pleśniaka oraz E. Rebastiego, a następnie przez J.B. Laignelota oraz E. Rebastiego, działających w charakterze pełnomocników,

interwenienci

mającej za przedmiot wniosek, sformułowany na podstawie art. 263 TFUE, o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 lutego 2015 r. w zakresie, w jakim Komisja oddaliła tą decyzją wniosek o udostępnienie dokumentów sporządzonych przez Rzeczpospolitą Polską, który to wniosek Rzeczpospolita Polska przekazała Komisji na podstawie art. 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (T‑264/15, EU:T:2017:290),

SĄD (czwarta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, J. Schwarcz (sprawozdawca) i C. Iliopoulos, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

wydaje następujące

Postanowienie

1        W dniu 28 kwietnia 2017 r. Sąd wydał wyrok w sprawie T-264/15.

2        Zgodnie z art. 164 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem należy sprostować, w wersji w języku postępowania, błędy pisarskie i rachunkowe lub oczywiste omyłki stwierdzone w pkt 35tego wyroku.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

postanawia, co następuje:

W pkt 35 wyroku w wersji w języku postępowania należy w miejsce „Jedynie w przypadkach wprost wskazanych w tym przepisie oraz gdy jest to podyktowane” wpisać „Za wyjątkiem wypadków, które są wprost wskazane w tym przepisie i w których jest to podyktowane”.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 13 września 2017 r.

Sekretarz

 

Prezes

E. Coulon

 

 H. Kanninen


1 Język postepowania: polski.