Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 24 lipca 2017 r. – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli / Pilato SpA

(Sprawa C-445/17)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strona pozwana: Pilato SpA

Pytanie prejudycjalne

Czy pozycję CN 8704 Nomenklatury Scalonej należy interpretować w taki sposób, że należy do niej zaliczyć pojazdy pogrzebowe? W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, czy pojazdy pogrzebowe należy zakwalifikować w ramach pozycji CN 8705 czy CN 8703?

____________