Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 21.8.2017 – Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(Asia C-507/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Google Inc.

Vastapuoli: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Muut osapuolet: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft, Reporters Committee for Freedom of the Press ym., Article 19 ym., Internet Freedom Foundation ym. ja Défenseur des droits

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko ”linkkien poistamista koskevaa oikeutta”, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on 13.5.2014 antamassaan tuomiossa1 vahvistanut sen 24.10.1995 annetun direktiivin2 12 artiklan b alakohdan ja 14 artiklan [ensimmäisen kohdan] a alakohdan perusteella, tulkittava siten, että kun hakukoneen ylläpitäjä hyväksyy linkkien poistamista koskevan pyynnön, sen on toteutettava linkkien poistaminen hakukoneensa kaikista verkkotunnuksista niin, etteivät riidanalaiset linkit enää näy siitä riippumatta, mistä paikasta pyynnön esittäjän nimeä koskeva haku tehdään, 24.10.1995 annetun direktiivin alueellisen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät paikat mukaan lukien?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko ”linkkien poistamista koskevaa oikeutta”, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut sen edellä mainitussa tuomiossaan, tulkittava siten, että kun hakukoneen ylläpitäjä hyväksyy linkkien poistamista koskevan pyynnön, se on velvollinen poistamaan pyynnön esittäjän nimellä suoritetun haun johdosta näkyvien tulosten riidanalaiset linkit vain verkkotunnuksesta, joka vastaa valtiota, jossa pyyntö katsotaan tehdyksi, vai yleisemmin hakukoneen verkkotunnuksista, jotka vastaavat hakukoneen kansallisia verkkotunnuspäätteitä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa?

Onko ”linkkien poistamista koskevaa oikeutta”, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut sen edellä mainitussa tuomiossaan, lisäksi tulkittava toisessa kysymyksessä esiin tuodun velvollisuuden täydentämiseksi siten, että kun hakukoneen ylläpitäjä hyväksyy linkkien poistamista koskevan pyynnön, se on velvollinen poistamaan maarajoitukseksi kutsutulla tekniikalla ”linkkien poistamista koskevaa oikeutta” käyttävän henkilön nimellä suoritetun haun johdosta näkyvät riidanalaiset tulokset hänen asuinvaltiossaan sijaitsevaksi katsotusta IP-osoitteesta tai jopa yleisemmin IP-osoitteesta, jonka katsotaan sijaitsevan jossakin 24.10.1995 annetun direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa jäsenvaltiossa siitä riippumatta, mitä verkkotunnusta haun suorittava internetin käyttäjä käyttää?

____________

1 Tuomio 13.5.2014, Google Spain ja Google (C-131/12, EU:C:2014:317).

2 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31).