Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 4. srpna 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas v. Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Věc C-476/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalovaní a navrhovatelé v řízení o opravném prostředku „Revision“: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Žalobci a odpůrci v řízení o opravném prostředku „Revision“: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Předběžné otázky

Dochází k zásahu do výlučného práva výrobce zvukových záznamů podle čl. 2 písm. c) směrnice 2001/29/ES1 týkajícího se rozmnožování jeho zvukového záznamu, pokud jsou z jeho zvukového záznamu vyňaty nejmenší tónové útržky, jež jsou následně přeneseny do jiného zvukového záznamu?

Jedná se v případě určitého zvukového záznamu, který obsahuje nejmenší tónové útržky, které byly přeneseny z jiného zvukového záznamu, o rozmnoženinu tohoto jiného zvukového záznamu ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/115/ES2 ?

Mohou členské státy přijmout ustanovení, které, jako je tomu v případě § 24 odst. 1 UrhG, jasně uvádí, že oblast ochrany výlučného práva výrobce zvukového záznamu na rozmnožování (čl. 2 písm. c) směrnice 2001/29/ES) a šíření (čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2001/115/ES) jeho zvukového záznamu je omezena takovým způsobem, že nezávislé dílo vytvořené s využitím jeho zvukového záznamu lze užívat bez souhlasu výrobce zvukového záznamu?

Lze dílo nebo jiný předmět ochrany považovat za využitý pro účely citátů ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. d) směrnice 2001/29/ES, nelze-li rozpoznat, že bylo využito dílo nebo předmět ochrany jiného autora?

Ponechávají ustanovení unijního práva, která se týkají práv výrobce zvukového záznamu na rozmnožování a šíření (čl. 2 písm. c) směrnice 2001/29/ES a čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/115/ES) a výjimky nebo omezení týkající se těchto práv (čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2001/29/ES a čl. 10 odst. 2 první věta směrnice 2006/115/ES), určitý prostor při jejich provedení do vnitrostátního práva?

Jakým způsobem je třeba zohlednit základní práva, která jsou zakotvena v Listině základních práv Evropské unie, při vymezení rozsahu ochrany výlučného práva výrobce zvukového záznamu na rozmnožování (čl. 2 písm. c) směrnice 2001/29/ES) a šíření (čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 2001/115/ES) jeho zvukového záznamu a rozsahu výjimek nebo omezení, které se týkají těchto práv (čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2001/29/ES a čl. 10 odst. 2 první věta směrnice 2006/115/ES)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. 2006, L 376, s. 28).