Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. kolovoza 2017. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas protiv Ralfa Hüttera, Floriana Schneider-Eslebena

(predmet C-476/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Tuženici: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Prethodna pitanja

Postoji li zadiranje u isključivo pravo proizvođača fonograma na reproduciranje njegovog fonograma iz članka 2. točke (c) Direktive 2001/29/EZ1 , ako je iz njegovog fonograma preuzeta najmanja zvučna dionica i prenesena na drugi fonogram?

Radi li se kod fonograma, koji sadržava najmanju zvučnu dionicu prenesenu iz drugog fonograma, o umnoženom primjerku drugog fonograma u smislu članka 9. stavka 1. točke (b) Direktive 2006/115/EZ 2 ?

Mogu li države članice predvidjeti odredbu, koja, kao i odredba članka 24. stavka 1. UrhG-a, pojašnjava da je područje zaštite isključivog prava proizvođača fonograma na reproduciranje (članak 2. točka (c) Direktive 2001/29/EZ) i distribuciju (članak 9. stavak 1. točka (b) Direktive 2006/115/EZ) njegovog fonograma bitno ograničeno na način da se samostalno autorsko djelo, koje je stvoreno slobodnim korištenjem njegovog fonograma, smije iskorištavati bez njegovog pristanka?

Koristi li se djelo ili drugi predmet zaštite u smislu članka 5. stavka 3. točke (d) Direktive 2001/29/EZ u svrhe doslovnog navođenja, ako se ne može razaznati da se koristi djelo treće osobe ili predmet zaštite treće osobe?

Je li na temelju odredaba prava Unije o pravu reproduciranja i pravu distribucije proizvođača fonograma (članak 2. točka (c) Direktive 2001/29/EZ i članak 9. stavak 1. točka (b) Direktive 2006/115/EZ) i iznimkama ili ograničenjima tih prava (članak 5. stavci 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ i članak 10. stavak 2. prva rečenica Direktive 2006/115/EZ) u nacionalnom pravu ostavljen prostor za prenošenje?

Na koji način treba prilikom određivanja opsega zaštite isključivog prava proizvođača fonograma na reproduciranje (članak 2. točka (c) Direktive 2001/29/EZ) i distribuciju (članak 9. stavak 1. točka (b) Direktive 2006/115/EZ) njegovog fonograma te dosega iznimaka ili ograničenja tih prava (članak 5. stavci 2. i 3. Direktive 2001/29/EZ i članak 10. stavak 2. prva rečenica Direktive 2006/115/EZ) uzeti u obzir temeljna prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

____________

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL 2001., L 167., str. 10. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)

2 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva, SL 2006., L 376. , str. 28. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 17., svezak 1., str. 218.)