Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. jūlijā iesniedza tribunal de commerce de Liège (Beļģija) – Zako SPRL/Sanidel SA

(lieta C-452/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de commerce de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājs: Zako SPRL

Atbildētājs: Sanidel SA

Prejudiciālie jautājumi

1) Vai Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīvas 86/653/EEK 1. panta 2. punkts par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības aģentiem 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā prasīts, lai tirdzniecības pārstāvis meklē un apmeklē klientus vai piegādātājus ārpus pilnvarotāja uzņēmuma?

2) Vai minētās Direktīvas 86/653/EEK 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā paredzēts, ka tirdzniecības pārstāvis nevar pildīt citus uzdevumus, kā tikai tos, kuri ir saistīti ar preču pirkšanas vai pārdošanas darījumu apspriešanu pilnvarotāja uzdevumā, un tos, kas saistīti ar darījumu apspriešanu un slēgšanu pilnvarotāja vārdā?

3) Gadījumā, ja atbilde uz otro jautājumu būtu negatīva, vai Direktīvas 86/653/EEK 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā paredzēts, ka tirdzniecības pārstāvis var pildīt citus uzdevumus, kas nav tie, kuri ir saistīti ar preču pirkšanas vai pārdošanas darījumu apspriešanu pilnvarotāja vārdā, un kas nav tie, kas saistīti ar darījumu apspriešanu un slēgšanu pilnvarotāja vārdā, tikai kā papildu uzdevumus?

____________

1 OV 1986, L 382, 17. lpp.