Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Liège (Belgia) w dniu 27 lipca 2017 r. – Zako SPRL / Sanidel SA

(Sprawa C-452/17)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal de commerce de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa odwołanie: Zako SPRL

Strona pozwana: Sanidel SA

Pytania prejudycjalne

1) Czy artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek powinien być interpretowany w ten sposób, że wymaga on, aby agent pozyskiwał oraz odwiedzał klientów lub dostawców poza przedsiębiorstwem zleceniodawcy?

2) Czy artykuł 1 ust. 2 wspomnianej dyrektywy nr 86/653/EWG powinien być tak interpretowany, że agent nie może wypełniać innych zadań niż te, które są związane z negocjowaniem sprzedaży lub kupna towarów dla zleceniodawcy oraz z negocjowaniem i zawieraniem tych transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy?

3) W przypadku udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi przeczącej, czy art. 1 ust. 2 wspomnianej dyrektywy 86/653/EWG powinien być interpretowany w ten sposób, że agent może wypełniać inne zadania niż te, które są związane z negocjowaniem sprzedaży i kupna towarów dla zleceniodawcy oraz z negocjowaniem i zawieraniem tych transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy, ale działalność tam może mieć jedynie charakter akcesoryjny?

____________