Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de commerce de Liège (Belgien) den 27 juli 2017 – Zako SPRL mot Sanidel SA

(Mål C-452/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de commerce de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Zako SPRL

Svarande: Sanidel SA

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.2 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter1 tolkas så, att det krävs att handelsagenten söker och besöker kunder eller leverantörer utanför huvudmannens företagslokaler?

Ska artikel 1.2 i ovannämnda direktiv 86/653/EEG tolkas så, att det krävs att handelsagenten inte får utföra några andra arbetsuppgifter än dem som är knutna till förhandling vid försäljning eller inköp av varor åt huvudmannen och förhandling och slutförande av affärsuppgörelser i huvudmannens namn och för dennes räkning?

Om fråga 2 ska besvaras nekande, ska artikel 1.2 i ovannämnda direktiv 86/653/EEG tolkas så, att det krävs att handelsagenten får utföra andra arbetsuppgifter än dem som är knutna till förhandling vid försäljning eller inköp av varor åt huvudmannen och förhandling och slutförande av affärsuppgörelser i huvudmannens namn och för dennes räkning endast om de är underordnade de huvudsakliga arbetsuppgifterna?

____________

1 EGT L 382, 1986, s. 17.